Underhållsplan

Brf Kurvans underhållsplan sträcker sig fram till 2030 och omfattar samtliga planerade underhålls- och renoveringsåtgärder för föreningens fastigheter och markytor.


2018 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete som ett led i underhållsplanen med bl.a. omdränering av samtliga huskroppar, installation av nya dag- och spillvattenledningar, fasadrenovering, byte av garageportar i punkthusen, nyasfaltering, renovering av källarnedgångar m.m. Dessa arbeten beräknas vara helt avslutade under sommaren 2019, varvid nya grillplatser och en del nya p-platser också skall anläggas.


Nästa större renoveringsarbeten blir en renovering av och utökning av kapaciteten i föreningens gemesamma tvättstugor, vilket är inplanerat 2019-2020.


Under perioden 2021-2023 kommer en större renovering av samtliga balkonger att påbörjas, med avsikten att bli slutfört senast 2025. Förberedande arbeten för detta har redan påbörjats och flera olika alternativ undersöks; alltifrån att gjuta helt nya balkongplattor, där avsikten i så fall även är att utöka ytan på balkongerna, till alternativ som omfattar en mer omfattande renovering och livstidsförlängning av befintliga balkongplattor.


Detaljerade kostnadsbedömningar för de olika alternativen för balkongrenoveringen är under utarbetande och under hösten 2019 skall underhållsplanen uppdateras med dessa uppgifter. Vi skall också planera för att om möjligt installera solceller efter att balkongrenoveringen har kommit igång. När kostnadsbedömningarna för dessa arbeten är utarbetade skall styrelsen under hösten 2019 också ta fram en finasieringspolicy för föreningen, som beaktar såväl ekonomin i stort som alla planerade åtgärder inom ramen för underhållsplanen, och hur dessa skall finansieras. Brf Kurvan har en god ekonomi och strävar efter att hålla medlemsavgifterna så låga som möjligt, samtidigt som vi arbetar aktivt för att undvika hastigt påkomna större avgiftshöjningar.


De omfattande renoveringsarbeten som genomförts 2018-2019 har medfört en stor påverkan på föreningens trädgårds- och utemiljö. Dessa ytor är under återställande av entrepenören och styrelsen håller även i samarbete med Uppsala fastighetstjänst på att ta fram en uppdaterad separat underhålls- och förnyelseplan för vår utemiljö för att på sikt både vidmakthålla och utveckla föreningens gemsamma utemiljöer. Denna plan omfattar bl.a. återplantering av lökväxter, kompletterande planteringar av buskar etc. samt gallring och föryngringsbeskärning av friväxande häckar. Planen omfattar även nyplanteringar, bl.a. vid de nyanlagda grillplatserna och på föreningens övriga markytor.


Nedan följer en kortfattad sammanfattning av större åtgärder som genomförts inom ramen för föreningens underhållsplan sedan 2013:


  • 2018-2019: Omdränering av samtliga huskroppar, installation av nya dag- och spillvattenledningar, fasadrenovering, byte av garageportar i punkthusen, nyasfaltering, renovering av källarnedgångar, nya grillplatser, nya p-platser m.m.
  • 2017: Förnyelse av lekplatserna med nya gungor lekställningar etc.
  • 2016: Byte av samtliga källarfönster och källardörrar. Stamspolning av samtliga avloppstammar.
  • 2015: Byte till säkerhetsdörrar i alla lägenheter.
  • 2013: Byte av entréportar.