Underhållsplan

Brf Kurvan har tagit fram en helt ny underhållsplan 2020 efter att 2018-2019 genomfört ett omfattande renoveringsarbe med bl.a. omdränering av samtliga huskroppar, installation av nya dag- och spillvattenledningar, fasadrenovering, byte av garageportar i punkthusen, nyasfaltering, renovering av källarnedgångar m.m.


Nästa större renoveringsprojekt blir en renovering av samtliga balkonger, där avsikten också är att om möjligt förstora balkongerna. 


På följande länkar finns detaljerat underlag om balkongprojektet:


Status befintliga balkonger

Förstudie nya balkonger

Bygglovshandling

Bilaga till bygglov - visualisering


Underhållsplanen är ett levande dokument som revideras löpande. Nedan är de huvudsakliga större renoveringsarbetena som är inplanerade under de närmaste tio åren listade:


2020-2025

Installation av ny undercentral.

Renovering skorstenar och förbättring av ventilation.

Renovering balkonger.

Tak över portar i låghusen.

Kontroll avloppstammar källare.

Renovering och utökning av kapacitet i tvättstugor.

Rengöring tegelpannor.

Renovering tak garagelänga.


2025-2030

Byte av stuprör.

Renovering trapphus och källargångar.

Byte termostater element, kontroll radiatorer.

Stamspolning.

Översyn fönster


De omfattande renoveringsarbeten som genomfördes 2018-2019 medförde en stor påverkan på föreningens trädgårds- och utemiljö. Dessa ytor är under återställande och styrelsen håller även i samarbete med Uppsala fastighetstjänst på att ta fram en separat förnyelseplan för vår utemiljö för att utveckla och förbättra föreningens gemensamma utemiljöer. Denna plan omfattar bl.a. återplantering av lökväxter, kompletterande planteringar av buskar etc. samt gallring och föryngringsbeskärning av friväxande häckar. Planen omfattar även nyplanteringar, bl.a. vid de nyanlagda grillplatserna och på föreningens övriga markytor.


Nedan följer en kortfattad sammanfattning av större åtgärder som genomförts inom ramen för föreningens underhållsplan sedan 2013:


  • 2018-2019: Omdränering av samtliga huskroppar, installation av nya dag- och spillvattenledningar, fasadrenovering, byte av garageportar i punkthusen, nyasfaltering, renovering av källarnedgångar, nya grillplatser, nya p-platser m.m.
  • 2017: Förnyelse av lekplatserna med nya gungor lekställningar etc.
  • 2016: Byte av samtliga källarfönster och källardörrar. Stamspolning av samtliga avloppstammar.
  • 2015: Byte till säkerhetsdörrar i alla lägenheter.
  • 2014: Uppdatering av underhållsplan.
  • 2013: Byte av entréportar.