Här presenteras information och nyheter för de boende. Vill Du få information från BRF kurvan via e-post så maila till info@brfkurvan.se och meddela ditt namn, din adress och e-postadress.


2021-01-25

Vi hoppas att alla fått en bra start på det nya året. I styrelsen håller vi som bäst på med bokslut för 2020 och vi återkommer lite längre fram med besked om när och i exakt vilken form årets föreningsstämma kommer att genomföras.


Efter den extra föreningsstämma om balkongförstoring vi höll genom postomröstning i december så skickade vi ut samtyckesblanketter till de som inte deltog eller svarade nej i postomröstningen. Det är ännu en handfull som vi inte fått svar från och vi kommer om vi inte får besked från dessa i närtid gå vidare med ärendet till hyresnämnden, så att vi kan påbörja upphandling av entreprenörer etc. Vi kommer återkomma löpande med besked om hur detta fortskrider, liksom med intresseförfrågan till de som i egen regi vill ansöka om bygglov för att glasa in sin balkong. Vår målsättning är fortfarande att kunna påbörja själva arbetena i slutet av 2021.


Från och med årsskiftet infördes krav på parkeringstillstånd i Brf Kurvan och tillsynen sköts av Parkia. Efter lite  mindre friktioner inledningsvis upplever vi nu att det överlag fungerar bra. Det har skett en markant minskning av felparkerade bilar på föreningens platser och vi återkommer inom någon vecka med mer information om hur vi på bästa sätt kan se till att lediga p-platser kommer föreningens medlemmar till godo på ett så enkelt och rättvist sätt som möjligt.


I övrigt så har vi beställt spolning och filmning av avloppsstammarna i bottenplattorna som skall genomföras under februari. Därefter kommer vi ha ett bättre underlag för bl.a. vad som behöver åtgärdas vid den planerade tvättstugerenoveringen. Vi har även börjat titta på åtgärder för renovering av taket på garagelängan, och vi skall även genomföra en uppföljning av den kontrollmätning av radon som nyligen slutförts. Vi återkommer med mer information även om detta.


Tyvärr kunde vi inte ha vår traditionsenliga knutsdans i år, men vi hoppas kunna genomföra den som vanligt 2022. Några medlemmar ordnade dock en coronasäkrad Knutsdans vilket uppskattades av många. På fliken Bilder kan ni se ett foto från detta.


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2020-12-20

Nu är rösterna till extrastämman räknade. Protokollet finns nu på vår hemsida och kommer även att delas ut i postfacken 


Röstdeltagandet var 88,2 % (120 st röster).


111 svarade ja till balkongförstoring. 9 svarade nej. 81,6 % röstade således för förslaget om att genomföra balkongförstoring i enlighet med det förslag vi beviljats bygglov för, vilket med mycket god marginal är mer än de 2/3 som krävs. Vi kommer nu att gå vidare med att kontakta de som inte har röstat för att få samtycke, och kommer därefter om det behövs ta ärendet vidare till hyresnämnden. Vi återkommer så fort som möjligt med mer information. 


Vi vill tacka för den enormt fina uppslutningen och det höga valdeltagandet! 


Till sist vill vi önska alla en riktigt


God Jul och Gott Nytt år!


Med vänlig hälsning från styrelsen i Brf Kurvan. 


2020-12-15

Frågor som inkommit med anledningen av extrastämman den 20 december 2020 (Medlem har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende som ska tas upp på stämman eller på föreningens ekonomiska situation)

 

Fråga om hur föreningen påverkas (och indirekt medlemmarna) av att föreningen får en högre belåningsgrad? Finns det risk att föreningen får svårare att ta lån (om det skulle behövas av någon anledning) och att det då istället kommer gå ut över avgifterna eller liknande?

 

Vi har dels låtit vår ekonomiska förvaltare ta fram en långsiktig finansieringspolicy åt föreningen för att med underhållsplanen som ett viktigt ingångsvärde ta fram en hållbar plan för långsiktiga och förutsägbara finanser i föreningen, och lämpliga avgiftsnivåer. Inför utarbetandet av finansieringspolicyn var vi också i kontakt med Swedbank för att få besked förutsättningar för att utöka våra lån i olika grad beroende på vilket av alternativen vi skulle välja. Ett av beskeden vi har fått är att belåningsgraden används i princip inte som det avgörande måttet längre, utan det är likviditeten som är mer avgörande. Vi har redan fått positivt förhandsbesked om att kunna utöka våra lån och detta är även medtaget i finansieringspolicyn.

 

En slutsats av finansieringspolicyn var att vi sedan millennieskiftet och tidigare egentligen borde ha höjt årsavgifterna kontinuerligt, och använt dessa intäkter till att amortera av våra lån istället för att under fler år avstå från avgiftshöjningar. Vi kommer att få en ökad belåningsgrad om vi väljer att förstora balkongerna, men föreningens ekonomi är fortfarande god, och likviditeten likaså. Vår avsikt är också att på sikt minska belåningsgraden genom att amortera i snabbare takt än vad som varit fallet historiskt.

 

Frågan om hur stor risken är för extrakostnader vid förstoringsalternativet.

Det finns givetvis alltid en risk för extrakostnader, men vad gäller förstoringsförslaget är den risken betydligt mindre enligt Fastighetsägarna som projekterat balkongerna åt föreningen.

 

Frågor om huruvida det är möjligt att få ännu större balkonger än alternativet som föreligger.

Det förstoringsalternativ vi fått bygglov för är det som med de ingångsvärden vi haft varit möjligt att uppnå. Valet står således mellan renovering av balkongerna med samma yta som idag, eller förstora balkongerna i enlighet med förslaget vi fått bygglov för. Ännu större balkonger är inte möjligt.

 

En del medlemmar är intresserade av att glasa in sina balkonger. Vi kommer gå ut med mer info om detta och sammanföra de som vill glasa in sin balkong efter extrastämman. Inför upphanlingsprocessesen kommer vi också återkomma med mer information om tillval och lösningar som vi vill ha till samtliga balkonger i en del fall och i andra fall som option för den som så önskar, t.ex. droppskydd, markiser, öppningsbar front (om man bor på bottenplan) trall, eluttag m.m. 


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan. 


2020-12-02


KALLELSE

Bostadsrättsföreningen  Kurvan kallar till extra föreningsstämma genom poströstning


Formulär för poströstning kommer att delas ut i postfacken och finns även på följande länk:

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

 

Extrastämman kommer p.g.a. den pågående pandemin att genomföras genom poströstning i enlighet med 27 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att föreningens medlemmar inte har rätt att närvara fysiskt utan deltar i extrastämman enbart genom ingivande av bifogat poströstningsformulär. Stämmofunktionärerna kommer att sammanställa och räkna ingivna röster i styrelselokalen den 20 december 2020. Per Lydänge har av styrelsen utsetts till stämmordförande, Anette Grandin kommer att föra protokoll och Marlene Eklund och Kerstin Oskarsson kommer att jämte stämmoordföranden räkna rösterna och justera stämmoprotokollet.

 

Extrastämman avser enbart att behandla en propostion från styrelsen avseende den föreslagna förstoringen av balkongerna i samband med den planerade balkongrenoveringen i enlighet med det bygglov som beviljats av Uppsala kommuns byggnadsnämnd i ärende dnr PBN 2020-002277.

 

Då en balkongförstoring räknas som en förändring av lägenheterna krävs 2/3 majoritet på föreningsstämman samt hyresnämndens godkännande, om inte samtliga berörda bostadsrättshavare lämnar sitt samtycke till den föreslagna åtgärden. Det är därför viktigt att alla röstberättigade medlemmar röstar! Om flera medlemmar har innehar en bostadsrätt gemensamt har ni tillsammans endast en röst. Medlemmar som innehar flera lägenheter i föreningen har också endast en röst.

 

Om styrelsens förslag för en förstoring av balkongerna inte uppnår 2/3 majoritet på extrastämman den 20 december 2020 kommer föreningen istället att renovera balkongerna, med samma yta som de befintliga.

 

Bakgrund och motivering till styrelsens förslag om att förstora balkongerna:

 

Brf Kurvans balkonger är i dåligt skick och måste åtgärdas, se bifogad statusrapport
(bilaga 1). Balkongprojektet kommer inte att påverka medlemsavgifterna. Efter att ha tagit fram en ny underhållsplan har vi ett väl utarbetat underlag över vilka de kommande större underhållsåtgärderna är och när de bör genomföras (en övergripande planering för detta finns på vår hemsida under fliken underhållsplan).

 

Med underhållsplanen som grund, och efter ha varit i kontakt med vår bank om förutsättningarna för balkongprojektet och vad det skulle innebära i form av ökade lån, så lät vi vår ekonomiska förvaltare ta fram en långsiktig finansieringspolicy för föreningen. Slutsatsen var att vi sedan millennieskiftet och tidigare egentligen borde ha höjt årsavgifterna kontinuerligt, och använt dessa intäkter till att amortera av våra lån istället för att under fler år avstå från avgiftshöjningar.

 

En förstoring av balkongerna blir enligt det underlag vi fått fram ca fem miljoner kronor dyrare, än att bara genomföra en renovering. Om vi bara genomför renoveringen så kommer vi ändå att höja årsavgifterna succesivt (men vi avser inte genomföra några radikala höjningar, utan vi har redan beslutat om att höja årsavgiften med 5% fr.o.m. 1 januari 2021 och ytterligare en höjning kan bli aktuell i slutet av 2021, men inte mer än 5%). Om vi skulle välja renoveringsalternativet så kommer vi använda en del av de ökade intäkterna från de höjda årsavgifterna till att öka amorteringarna istället.

 

En balkongförstoring innebär således inte att årsavgifterna höjs mer än något annat alternativ, men de innebär att föreningens belåningsgrad ökar på kort sikt. På längre sikt är dock målsättningen att minska belåningsgraden genom snabbare amorteringar än vad som varit fallet historiskt. Livstiden för de nya balkongerna beräknas till minst 50 år. Vi kommer alltså inte under överskådlig tid ha en realistisk möjlighet att förstora balkongerna igen, och en renovering är helt nödvändig att genomföra i närtid. En förstoring innebär också både ett ökat värde för lägenheterna och inte minst ökad trivsel för medlemmarna.

 

Ytterligare en anledning till att vi vill genomföra förstoringsalternativet är att risken för oväntade kostnader är lägre för detta alternativ då man i det fallet byter den balk i väggen som håller upp balkongerna, för att den skall kunna bära upp en större balkong. Vid renovering behåller man balken, men om det visar sig att flera av de befintliga balkarna också är i dåligt skick så är det stor risk för extrakostnader (men utan en större balkong).

 

På vår hemsida (fliken underhållsplan) finns länkar till detaljerad dokumentation om balkongprojektet. Analysen av statusen för de befintliga balkongerna (bilaga 1), förstudien (bilaga 2) och bygglovshandlingarna (bilaga 3) som visar på det slutliga alternativet bifogas till den skriftliga kallelsen tillsamans med formuläret för poströstning (bilaga 4).

 

Oavsett om det blir en förstoring av balkongerna eller enbart renovering av balkongerna kommer arbetena inte att påbörjas förrän efter sommaren år 2021 eftersom fler medlemmar än vanligt troligen kommer att vara hemma även under våren och det uppstår bl.a. en del oljud när befintlig betong på balkongerna ska bilas bort.

 

Medlemmarnas rättigheter vid en poströstningsstämma

Medlem har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende som ska tas upp på stämman eller på föreningens ekonomiska situation. En sådan begäran ska lämnas in eller skickas till styrelsen senast torsdagen den 10 december 2020 (tio dagar innan extrastämman). Styrelsens svar på frågorna kommer att läggas upp på föreningens hemsida senast den 15 december 2020 (fem dagar innan extrastämman).

 

Vid en poströstningsstämma har en medlem rätt att begära att en fråga ska anstå till en fortsatt föreningsstämma. Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen begär det ska frågan skjutas upp till ny stämma som inte får hållas enbart genom poströstning.

 

Även om du begär att beslutet ska anstå till en fortsatt föreningsstämma, har du fortfarande möjlighet att rösta JA eller NEJ till styrelsens förslag, eftersom erforderlig majoritet för att skjuta upp frågan till en ny stämma kanske inte uppnås.

 

Poströstningsformuläret måste vara egenhändigt undertecknat av den röstberättigade medlemmen. Medlemmens namn och lägenhetsnummer samt ort och datum för undertecknandet måste tydligt framgå av poströstningsformuläret.


Röster avgivna på något annat sätt än genom undertecknat poströstningsformulär kommer inte att beaktas.

 

Poströstningsformuläret lämnas i Brf Kurvans brevlåda vid styrelselokalen på Tiundagatan 57, eller skickas med brev till Brf Kurvan, Lgh 1003, Tiundagatan 54B, 752 30 Uppsala. Det ifyllda formuläret (scannat eller fotograferat) kan även mejlas till per@brfkurvan.se

 

Lämna din röstsedel senast den 19 december 2020. Vi vill att samtliga medlemmar röstar!

 

Rösterna kommer sedan att räknas och protokollföras den 20 december kl. 18.00 i Styrelselokalen på Tiundagatan 57 och redovisas genom utskick av ett upprättat och justerat stämmoprotokoll, precis som vid en sedvanlig föreningsstämma.

 

Kallelsen har lagts upp på föreningens hemsida, lagts i medlemmarnas brevlådor och satts upp på föreningens anslagstavla denna dag.

 

STYRELSEN I BRF KURVAN


Här finns också länkar till underlaget för extrastämman

Bilaga 1 - Status

Bilaga 2 - Förstudie

Bilaga 3 - Bygglovshandling 1

Bilaga 3 - Bygglovshandling 2

Bilaga 4 - Formulär för poströstning


2020-11-29

Eftersom en förstoring av balkongerna räknas som förändring av lägenheterna kommer vi att ha en extrastämma för att fatta beslut om vi skall förstora balkongerna, eller renovera med befintlig yta. Extrastämman kommer p.g.a. den pågående pandemin att genomföras genom poströstning i enlighet de tillfälliga undantag som finns för att underlätta genomförandet bl.a. föreningsstämmor. Det innebär att föreningens medlemmar inte har rätt att närvara fysiskt utan deltar i extrastämman enbart genom ingivande av poströst.


Det krävs 2/3 majoritet på föreningsstämman samt hyresnämndens godkännande, om inte samtliga berörda bostadsrättshavare lämnar sitt samtycke till den föreslagna åtgärden. Det är därför viktigt att alla röstberättigade medlemmar röstar!


Kallelse, beslutsunderlag samt röstningsformulär och instruktioner om var när och hur man kan lämna sin röst kommer att distribueras till samtliga medlemmar inom kort. Resultatet kommer protokollföras, justeras och distribueras på samma sätt som vid en vanlig stämma.


Efter extrastämman kommer vi även återkomma med mer information och sammanföra de medlemmar som är intresserade av att gå vidare med att på egen hand söka bygglov för inglasning av sin balkong.


Det är många som arbetar hemifrån nu och det har även skett en ökning av renoveringsarbeten i föreningens lägenheter. Vi har därför uppdaterat våra trivselregler och följande gäller nu vid renovering av lägenheter: Arbete med maskiner eller andra arbeten som medför extra störande ljud (hammarslag och liknande) får bara genomföras på följande tider: Måndag till torsdag kl. 08.00-20.00. Fredag kl. 08.00-18.00. Lördag-Söndag kl. 10.00-19.00 Efter dessa klockslag gäller som vanligt att inga störande ljud alls skall förekomma efter klockan 22.00. Informera gärna grannarna med ett anslag i trapphuset när du planerar renoveringsarbeten i din lägenhet. Trivselreglerna i sin helhet finns på vår hemsida.


Vi har också fått ett kodlås på plats till vårt gym, och vill man ha kod för att kunna träna kan man kontakta Tomas i styrelsen. Tänk också på att städa gymmet extra noga efter er för att minska risken för smittspridning.


Vi har också justerat ventilationen och påbörjat en kontrollmätning av radonet i de lägenheter som låg lite över gränsvärdet vid den stora mätningen tidigare i år. Efter att ha konsulterat expertis räknar vi med att de åtgärder av ventilationen som vidtagits skall fungera, men att vi kommer följa upp detta tills samtliga värden är ok.


Vår nya undercentral som reglerar värmen m.m. är nu installerad och hittills är resultaten mycket bra. Parkeringstillstånd är på gång, men införs först efter årsskiftet. Vi kommer utvärdera hur det hela fungerar så fort allt är igång, och se hur man bäst kan se till att lediga p-platser kommer föreningens medlemmar till godo på ett så enkelt och rättvist sätt som möjligt.


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2020-11-04


Vi har nu fått ett glädjande besked från Uppsala kommun om att vi har beviljats bygglov för att förstora våra balkonger i anslutning till att vi genomför den nödvändiga renoveringen.

 

Vi har tidigare meddelat att vi haft för avsikt att ha en extrastämma för att besluta om vi skall förstora balkongerna eller nöja oss med en renovering och behålla samma yta på balkongerna som i dag, då vi förutsåg att detta skulle kunna påverka medlemsavgifterna. Vi har dock ändrat oss i denna fråga och vår avsikt är att genomföra alternativet med förstoring, utan att först ha en extrastämma. Anledningarna till detta är delvis beroende på svårigheter att genomföra en extrastämma under pandemin, men främst p.g.a. följande:

 

Balkongprojektet kommer inte att påverka medlemsavgifterna. Efter att ha tagit fram en ny underhållsplan har vi ett väl utarbetat underlag över vilka de kommande större underhållsåtgärderna är och när de bör genomföras (en övergripande planering för detta finns på vår hemsida under fliken underhållsplan).

 

Med underhållsplanen som grund, och efter ha varit i kontakt med vår bank om förutsättningarna för balkongprojektet och vad det skulle innebära i form av ökade lån, så lät vi vår ekonomiska förvaltare ta fram en långsiktig finansieringspolicy för föreningen. Slutsatsen var att vi sedan millennieskiftet och tidigare egentligen borde ha höjt avgifterna kontinuerligt, och använt dessa intäkter till att amortera av våra lån istället för att under fler år avstå från avgiftshöjningar.

 

En förstoring av balkongerna blir enligt det underlag vi fått fram ca fem miljoner kr dyrare, än att bara genomföra en renovering. Om vi bara genomför renoveringen så kommer vi ändå att höja avgifterna succesivt (men vi avser inte genomföra några radikala höjningar, vi har redan beslutat om att höja avgiften med 5% fr.o.m. 1 januari 2021 och ytterligare en höjning kan bli aktuell i slutet av 2021, men inte mer än 5%). Om vi skulle välja renoveringsalternativet så kommer vi använda en del av de ökade intäkterna från de höjda avgifterna till att öka amorteringarna istället.

 

En balkongförstoring innebär således inte att avgifterna höjs mer än något annat alternativ, men de innebär att föreningens belåningsgrad ökar på kort sikt. På längre sikt är dock målsättningen att minska belåningsgraden genom snabbare amorteringar än vad som varit fallet historiskt. Livstiden för de nya balkongerna beräknas till minst 50 år. Vi kommer alltså inte under överskådlig tid ha en realistisk möjlighet att förstora balkongerna igen, och en renovering är helt nödvändig att genomföra i närtid. En förstoring innebär också både ett ökat värde för lägenheterna och inte minst ökad trivsel för medlemmarna.

 

Ytterligare en anledning till att vi avser genomföra förstoringsalternativet är att risken för oväntade kostnader är lägre för detta alternativ då man i det fallet byter den balk i väggen som håller upp balkongerna, för att den skall kunna bära upp en större balkong. Vid renovering behåller man balken, men om det visar sig att flera av de befintliga balkarna också är dåligt skick så är det stor risk för extrakostnader (men utan en större balkong).

 

Den absoluta majoriteten av de som redan hört av sig i denna fråga till styrelsen har varit positivt inställda till att genomföra en förstoring. Om man som medlem har invändningar mot att vi inte avser ha en extrastämma så ber vi er att höra av sig till någon i styrelsen då vi är angelägna om att tillvarata allas synpunkter. På vår hemsida (fliken underhållsplan) finns länkar till detaljerad dokumentation om balkongprojektet (analysen av statusen för de befintliga balkongerna, förstudien, och bygglovshandlingarna som visar på det slutliga alternativet). Vår avsikt är att arbetena skall påbörjas först efter sommaren 2021 eftersom fler än vanligt lär vara hemma även i vår och det uppstår bl.a. en del oljud när befintlig betong bilas bort.

 

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2020-10-13

Vi har nu lämnat in kompletterande uppgifter till vår bygglovsansökan för att förstora balkongerna och väntar på besked från kommunen. Vi har goda förhoppningar om positivt utfall eftersom vi avser använda befintliga infästningar och utseendemässigt blir balkongerna väldigt snarlika de befintliga. Bilden nedan (på fliken underhållsplan) visar två typbalkonger (punkthus resp låghusen). Vi återkommer med mer information så snart vi fått besked från kommunen.

 

Utöver balkongprojektet så har pannrummet nu förberetts för den nya undercentral som skall installeras senare i höst och som kommer bidra till effektivare värmereglering och minskad energiförbrukning. Återställningen av våra markytor har också fortsatt med fint resultat. I närtid kommer vårt gym att kompletteras med ett kodlås eftersom åtgången på nycklar till gymmet blivit tämligen omfattande. Om man redan har en nyckel men vill kunna låsa upp med kod istället, så kan man kontakta Tomas i styrelsen när man ser att det nya låset är på plats.

 

Vi har fått in en del underlag för de P-tillstånd som vi skall införa och som varje hushåll fått information om. Vi har ännu inte fått någon exakt tidpunkt för när allt är på plats (nya skyltar m.m.) men kommer meddela detta så fort vi vet. Som det ser ut nu kommer det att finnas väldigt gott om plats att parkera för den som har (och har rätt till), p-tillstånd. Vi kommer utvärdera hur det hela fungerar så fort allt är igång, och se hur man bäst kan se till att lediga p-platser kommer föreningens medlemmar till godo på ett så enkelt och rättvist sätt som möjligt.

 

Med anledning av den förestående balkongrenoveringen och andra nödvändiga underhållsåtgärder, och för att vi inte vill öka föreningens belåningsgrad alltför mycket, har vi beslutat att höja medlemsavgifterna (och garagehyran) med 5% fr.o.m. 1 januari 2021.

 

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan
2020-09-07

Vi har nu fått en första återkoppling gällande vår bygglovsansökan för att förstora balkongerna. Kommunen har dock begärt in kompletterande uppgifter vilket tyvärr medför att vi kan få vänta i upp till tre månader till innan vi får slutligt besked. Alternativet att glasa in sin balkong blir också något som vi blivit tvungna att lyfta bort ur ansökan, så detta alternativ blir något man som enskild får söka bygglov för om man är intresserad. Detta är något som de företag som tillhandahåller inglasningar kan hjälpa till med.

 

Vår avsikt är fortfarande att ha en extrastämma för att besluta om vi skall förstora balkongerna, eller nöja oss med en renovering och samma balkongyta som i dagsläget. Vi återkommer med datum så fort vi kan.

 

Återställningen av våra markytor löper på bra, och vi har bl.a. fått en del nya parkeringsplatser i och med detta. Parkeringssituationen är dock fortsatt ansträngd.

 

Under hösten 2020 kommer Brf Kurvan därför att införa krav på parkeringstillstånd för de som parkerar på föreningens p-platser. Tillsynen kommer att skötas av ett parkeringsbolag, som kommer bötfälla felparkerade bilar. Det är också direkt till p-bolaget man får vända sig om man fått en bot och vill överklaga.

 

Vi har förhållandevis gott om parkeringsplatser i föreningen. I första skedet kommer de som är innehavare av bil och som har dagligt behov av parkering få p-tillstånd. Vi räknar dock med att det skall bli möjligt att även kunna få ett tillfälligt p-tillstånd, om man t.ex. inte har en bil men hyr eller lånar en bil ibland. Vi återkommer om detta i ett senare skede, liksom med information om när tillstånden kommer delas ut och mer information om parkeringsbolaget etc. P-tillstånden kommer att kosta 50 kr/månad, som kommer läggas på månadsavgiften.

 

För att kunna få p-tillstånd krävs att följande villkor är uppfyllda: Man kan få ett p-tillstånd per hushåll och man skall vara permanent boende i föreningen. P-tillstånd behövs inte för medlemmar som har garage eller motorvärmarplats (man får då inte p-tillstånd för övriga platser). Man skall också vara innehavare av en bil (registrerad ägare, privatleasing, förmånsbil. Obs! firmabil/företagsbil räknas ej).

 

Förutom att det bli krav på P-tillstånd, så kommer parkeringen i Brf Kurvan fungera precis som idag, d.v.s. har man ett p-tillstånd får man i mån av plats parkera på de p-platser på föreningens mark som är uppmärkta som p-platser för medlemmar (garage och motorvärmarplatser tilldelas enligt samma kösystem som idag).

 

Ett underlag för P-tillstånd som man skall fylla i om man är intresserad kommer inom kort att delas ut i samtliga postfack. Man behöver lämna in ett nytt underlag även om man anmält intresse tidigare. 

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2020-07-03

Nu har alla våra pågående projekt kommit igång igen efter alla förseningar som pandemin medfört. Återställningsarbeten av våra markytor pågår för fullt vilket är mycket glädjande. Bygglovsansökan för balkongerna är nu inlämnad till kommunen, och efter sommaren räknar vi med att ha fått besked om vi får förstora balkongerna, och även om det blir  möjligt för den som så vill att glasa in sin balkong. När vi har fått besked om detta så är avsikten att ha en extrastämma för att besluta om eventuell förstoring.

 

Vi har också beställt en ny undercentral, d.v.s. ett styr- och reglersystem för vårt värmesystem. Detta skall installeras i höst, och kommer förmodligen inte att märkas så mycket, men det kommer innebära effektivare energiutnyttjande och minska våra uppvärmningskostnader. Det nya systemet kommer också medföra effektivare och enklare reglering av lägenhetstemperaturerna.

 

Vi har även tecknat avtal för renovering av skorstenarna på husen (d.v.s. delarna som sitter på taket, rök- och ventilationskanaler är i gott skick) och vi skall även förbättra ventilationen på taken. Vi har också inlett en upphandling av filmning av avloppsstammarna i källarna. Detta innebär att vi kommer påbörja renoveringen av tvättstugorna först när detta är klart, men det ligger kvar i vår underhållsplan. En del andra mindre åtgärder skall också genomföras, bl.a. har vi även sökt bygglov för tak över portarna till låghusen, vilka vi hoppas vi kan få på plats innan vintern.

 

Vi återkommer efter sommaren med information om hur det går med bygglovet och de andra frågorna. Fram till dess vill vi önska alla boende i Brf Kurvan en fortsatt trevlig sommar!


Med vänlig hälsning från styrelsen


2020-05-19

De flesta av våra pågående projekt är tyvärr fortfarande drabbade av förseningar med anledning av den pågående pandemin.


En del saker går dock framåt trots allt. Glädjande nog kommer vår fastighetstjänst att inleda återställningsarbeten av våra markytor denna vecka, och vi ser fram emot att få planteringar, uteplatser, gräsytor, gångar m.m. i bra skick igen.


Containern för grovsopor står på parkeringen vid T52-T54 och vi kommer ha kvar den där över Kristi-Himmelfärdshelgen (t.o.m. den 25 maj).

 

Vi har också fått resultaten från radonmätningen vi genomförde i föreningen under senvintern. Vissa mätpunkter låg lite över gränsvärdet. De som direkt berördes har vi meddelat och vi har även anlitat en radonkonsult som också genomfört plats- och hembesök. Vi kommer inom kort få åtgärdsförslag (anpassning och justering av ventilationen) som vi då kommer införa. Därefter skall vi kontrollmäta för att säkerställa att hela föreningen ligger under gällande gränsvärden. Alla mätvärden kommer att bli sökbara på Uppsala kommuns hemsida så småningom, men kommunen håller på att byta system för detta och har inte meddelat när värden kommer bli sökbara. I väntan på detta kan den som vill veta mer om de specifika mätvärdena kontakta vår vicevärd Håkan på mejl (vicevard@brfkurvan.se), så kan han meddela resultat från specifika mätpunkter. Vi kommer också meddela löpande om de åtgärder vi kommer vidta.

 

Den tidigare aviserade övergången till endast digitala TV-kanaler i föreningen (som skulle skett i slutet av maj) har också skjutits upp, och vi kommer ha kvar de analoga kanalerna, parallellt med de digitala, fram t.o.m. september.

 

Vi har också haft ett första möte med vår ekonomiska förvaltare om vår långsiktiga finansieringspolicy som vi håller på att ta fram. Vi skall nu arbeta vidare med dessa ingångsvärden, gå igenom vår underhållsplan igen, med särskilt fokus på de åtgärder som ligger långt fram (2030-2050), så att den långsiktiga planeringen blir så rättvisande som möjligt. Vi väntar dock fortfarande på slutrapporten från vår energikartläggning (som också har försenats) så att vi kan identifiera alla energibesparande åtgärder vi kan genomföra. En del sådana redan identifierade åtgärder har vi dock redan börjat ta in offerter på (byte av undercentral t.ex.).

 

Vi arbetar även vidare med att försöka få upp tempot igen för balkongprojekteringen och den planerade renoveringen av tvättstugorna, men hittills har vi inte kunnat få några närmare tidsramar. Vi återkommer så fort vi fått besked.

 

Vår avsikt är fortfarande att ha en extrastämma för beslut om ev. balkongförstoring men detta lär inte bli av innan sommaren. Vi kommer också få anledning att återkomma med anledning av finansieringspolicyn, då denna berör såväl balkongrenoveringen som övriga mer långsiktiga renoveringsbehov framöver, och hur man på ett balanserat och långsiktigt sätt skall planera för och finansiera dessa åtgärder.

 

Vi vill även passa på att påminna om några av de grundläggande ordningsreglerna nu när allt fler börjar tillbringa tid på sina balkonger: Var inte högljudda, mata inte fåglar på balkongen, och skaka inte mattor från balkongen (det finns ställningar för mattpiskning på gårdarna). Använd sunt förnuft och var omtänksamma mot er omgivning. Våra trivselregler finns även på vår hemsida om man behöver få mer detaljerad vägledning.

 

Föreningens årsstämma går av stapeln som planerat den 26 maj vid Stabby prästgård. För att undvika smittspridning kommer vi att vara utomhus om det inte är oskapligt dåligt väder. Vi kommer inte heller erbjuda någon förtäring i år, och vi uppmanar till att använda möjligheten att ge fullmakt till en annan medlem så att vi kan minimera antalet deltagare. Vi hoppas att vi kan ordna en trevligare tillställning nästa stämma.

 

Ta hand om er och försök att i största möjliga utsträckning hjälpa och stötta varandra!

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2020-04-27

Bostadsrättsföreningen Kurvan kallar till ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2020 kl. 18.30 i Stabby Prästgård (Stabbygården), Stabby Backe 1.

 

Dagordning:

1)             Stämmans öppnande

2)             Val av ordförande för stämman

3)             Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

4)             Godkännande av dagordning

5)             Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6)             Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7)             Fastställande av röstlängd

8)             Föredragning av styrelsens årsredovisning

9)             Föredragning av revisors berättelse

10)           Fastställande av resultat- och balansräkning

11)           Beslut om resultatdisposition

12)           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13)           Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

14)           Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

15)           Val av styrelseledamöter och suppleanter

16)           Val av revisorer och revisorssuppleant

17)           Val av valberedning

18)           Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

19)           Stämmans avslutande


2020-04-26

De flesta pågående arbeten i föreningen har tyvärr på ett eller annat sätt blivit försenade p.g.a. återverkningar från den pågående pandemin. Inga arbeten har dock avstannat helt och vi fortsätter med att genomföra och planera de åtgärder som är möjliga.


Vi kommer t.ex. inte att kunna inleda några renoveringsåtgärder för balkongerna innan sommaren. Å andra sidan så ser vi det som positivt att alla medlemmar kommer kunna utnyttja sina balkonger i dessa tider av begränsat resande, isolering, och distansarbete. Projekteringen fortsätter dock och vår avsikt är fortfarande att ha en extrastämma för att besluta om vi skall förstora balkongerna eller nöja oss med en renovering och samma balkongyta som i dagsläget. Vi återkommer med ytterligare information i denna fråga så fort vi fått fastare tidsramar.


Med anledning av att fler än vanligt sannolikt kommer vara hemma under våren och sommaren försöker vi också få våra utemiljöer så trivsamma som möjligt, även om vi även här tyvärr drabbats av en del förseningar. Inom kort kommer dock nya trädgårdsmöbler på plats vid de nyanlagda uteplatserna och vi hoppas även att övriga markytor i föreningen kommer att kunna återställas helt inom kort, förhoppningsvis med start under maj.


Vi har även beställt en container som kommer i närtid om allt går i lås. När ni ser att containern finns på plats vid parkeringen vid innergården vid T54-52 så är det bra läge för den som vill vårstäda. Containern kommer stå på parkeringen över två helger räknat från när den kommer dit.


Den 26 maj kommer vi att ha vår ordinarie årsstämma, kallelse kommer inom kort. Med anledning av pandemin har riksdagen fattat beslut om tillfälliga regler för att öka möjligheten för bl.a. medlemmar i bostadsrättsföreningar att lämna in en fullmakt för att delta i stämman via ombud.


I Brf Kurvan kommer vi därför tillåta att varje medlem får ha upp till tre st. fullmakter från andra medlemmar på vår ordinarie föreningsstämma 2020.


Vi skall föröka ha stämman utomhus (vid Stabby prästgård). För att minimera antalet deltagare på stämman uppmanar vi emellertid ändå alla medlemmar att använda möjligheten att ge fullmakt, och vi ber särskilt de medlemmar som tillhör någon riskgrupp att utnyttja denna möjlighet.


Vi vill också poängtera att inga frågor av större vikt än vanligt kommer att beslutas om på årsstämman. Det har inte kommit in några motioner, och frågan om balkongrenovering återkommer vi till på en extra föreningsstämma längre fram.


Ta hand om er och försök att i största möjliga utsträckning hjälpa och stötta varandra i dessa svåra tider!

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2020-03-17

Samhället står inför svåra påfrestningar. Vi uppmanar alla boende i Brf Kurvan att ta hand om sig, och i största möjliga utsträckning hjälpa och stötta varandra.


Folkhälsomyndigheten har rekommenderat alla äldre att undvika sociala kontakter och hålla avstånd till andra människor. Mat m.m. kan beställas på internet, och förhoppningsvis kan man få hjälp av anhöriga och släktingar. Vi hoppas även att grannar i Brf Kurvan hjälper varandra med det som går (t.ex. handla direkt och lämna utanför dörren, eller hjälpa till med själva beställningen).


Vi i styrelsen och vicevärden i Brf Kurvan kommer också göra vårt bästa för att bistå i den mån vi kan för att hjälpa de som behöver det.


I styrelsen kommer vi tills vidare att hålla våra möten i elektronisk form, men vi fortsätter med såväl vår långsiktiga planering som det löpande arbetet, men med anpassning till rådande förutsättningar. Vi kommer fortsätta att informera löpande om vad som händer i föreningen.

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2020-03-11

Nu har vi bytt portkoder till entréportarna i hela föreningen. Den nya koden har delats ut i postfacken till samtliga lägenheter. Om man förlagt lappen med den nya koden kan man kontakta någon i styrelsen eller vicevärden.

 

I veckan har vi också i delat ut underlag för P-tillstånd i alla postfack. Detta med anledning av att det blir allt svårare att få parkeringsplats i området, och att det är allt fler som inte respekterar gällande regler för parkering på Brf Kurvans p-platser. Vi kommer därför införa krav på P-tillstånd och vi vill därför ha in underlag från de medlemmar som inte redan har garage eller motorvärmarplats, men som är innehavare av en bil (registrerad ägare, privatleasing, förmånsbil. Obs! firmabil/företagsbil räknas ej). Den ifyllda blanketten lämnas i brevinkastet till Brf Kurvans styrelselokal på Tiundagatan 57 senast den 22 mars 2020.

 

Vår ekonomiska förvaltare håller som bäst på att utarbeta underlag för en långsiktig finansieringspolicy vilken vi räknar med skall vara klar inom ett par veckor. Parallellt med detta håller Fastighetsägarna som bäst på med att utarbeta underlag för bygglovsansökan för vår planerade balkongrenovering och eventuell förstoring av balkongerna. I anslutning till bygglovsansökan för balkongerna kommer vi även söka bygglov för att sätta upp tak över entréportarna i låghusen (och om möjligt även över källarnedgångarna) då dessa är rätt hårt utsatta för väder och vind. Vi kommer återkomma med mer information om detta så fort underlaget är klart.

 

Brf Kurvan har ett gruppavtal för TV med ComHem. Hittills har ComHem även levererat analoga TV-kanaler parallellt med de digitala kanalerna. Från och med den 26 maj 2020 kommer dock de analoga kanalerna att upphöra och man behöver då en digitalmottagare till sin TV för att kunna titta på TV. Vi uppmanar därför de medlemmar som behöver en digital mottagare att följa de instruktioner för vårt gruppavtal som finns på föreningens hemsida, under fliken Kabel-TV & Bredband.

 

Vi räknar med att vår ordinarie föreningsstämma kommer genomföras den 26 maj. Formell kallelse, med spikat datum och plats, kommer att delas ut så fort årsredovisning etc. är klara. Vi har också börjat förbereda en del andra aktiviteter under våren, bl.a. skall vi göra en cykelrensning.

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2020-02-04

God fortsättning och tack till alla som kom och gjorde julgransplundringen med tillhörande Knutsdans till en mycket trevlig tillställning!


Det har varit en hektisk inledning på året där vi lagt ner extra möda på att ta fram det sista underlaget för att undersöka om det är möjligt att förstora balkongerna i anslutning till den renovering som ändå är helt nödvändig att genomföra.


Vi har också fått en helt ny underhållsplan framtagen så att vi kan planera de långsiktiga underhållsåtgärderna så bra som möjligt. Förutom balkongerna skall tvättstugorna renoveras med start under året, och i anslutning till detta skall även stammarna i källarna renoveras åtminstone i tvättstugorna.


Övriga åtgärder vi planerar under de närmaste åren är att sätta tak över entréportarna vid låghusen, byte av undercentral till vår fjärrvärmeanläggning, rengöring och mindre åtgärder av tak (och takfönster) samt besikta radiatorstammar mm. Inom kort kommer vi också att få en fullständig energikartläggning klar, och så fort den är på plats kommer vi sammanställa samtliga planerade underhållsåtgärder på vår hemsida.


Balkongrenoveringen är det i särklass största projektet i närtid. Vi har nu fått en förstudie klar som visar att det är möjligt att förstora balkongerna med ca 40-50% med befintliga infästningar. Vi skall nu gå vidare med bygglovsansökan för att få besked om en förstoring också godkänns. I underlaget är det även med option på att den som vill skall kunna glasa in sin balkong, på egen bekostnad.


Om vi väljer att bara renovera balkongerna så kommer detta att kosta ca 13 miljoner kronor, och en förstoring beräknas kosta ytterligare ca 5 miljoner kronor. Med dessa ingångsvärden, och med vår nya underhållsplan som grund, har vi nu gett vår ekonomiska förvaltare i uppdrag att ta fram en finansieringspolicy för föreningen så att vi har både en väl utarbetad plan, och en långsiktig strategi för finansieringen av kommande underhållsbehov.

Brf Kurvan har bra ekonomi, och föreningens likviditet är god. Vi eftersträvar att hålla både belåningsgraden och avgifterna så låga som möjligt. De stora kostnaderna för balkongprojektet kommer dock innebära att vi kommer att bli tvungna att höja avgifterna ytterligare, sannolikt med minst 7%.


Styrelsens avsikt är därför att hålla en extrastämma för att besluta om vi skall förstora balkongerna eller nöja oss med en renovering och samma balkongyta som i dagsläget. Vi har ännu inte satt något datum för extrastämman då vi först vill ha vår finansieringspolicy klar, så att det tydliggörs för alla medlemmar hur en förstoring av balkongerna skulle påverka avgifterna, och hur den långsiktiga finansieringsstrategin ser ut. Detta underlag kommer delas ut till alla inför extrastämman, tillsammans med den förstudie vi fått om balkongrenoveringen. Vi avser dock inte ha någon extrastämma om bygglovet inte beviljas. Det kan dock bli en extrastämma innan vi fått besked om bygglov, så att vi inte tappar tempo i processen.


Vi är också i full färd med bokslut över 2019, och vi har preliminärt satt tid för vår ordinarie föreningsstämma sista veckan i maj. Vi skall i dagarna också påbörja en radonmätning och de lägenhetsinnehavare som berörs har fått en lapp i brevlådan med instruktioner om detta. Vår fastighetstjänst har hunnit med flera åtgärder för vår utemiljö tack vare det milda vädret, och senare i vår skall mer planteringar och markytor iordningställas. Vi räknar också med att ha fått klart samtliga nya p-platser inom kort och vi kommer då också införa krav på p-tillstånd. Närmare information om detta kommer i närtid.


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan.


2019-12-16

Vi hoppas att alla medlemmar kommer få en skön julledighet. I början på januari kommer vi återkomma med uppdaterad information om hur det går med balkongprojektet samt vår nya underhållsplan som nu är i det narmaste färdigställd.


2019-11-09

Det är många förbättringsarbeten på gång i föreningen nu. Vår fastighetstjänst är i full färd med att färdigställa våra markytor och dessa arbeten kommer pågå intill dess att vädret sätter stopp.


Fastighetsägarna kommer inom kort att ha tagit fram en uppdaterad underhållsplan åt oss och de genomför även en fullständig energikartläggning, vilket i slutändan kommer medföra att vi kan sänka våra energikostnader.

Fastighetsägarna har även tagit fram ritningsunderlag och genomfört prov på balkongerna, och håller nu på med att utarbeta underlag för bygglov så att vi kan förstora balkongerna i anslutning till att vi genomför den nödvändiga livstidsförlängningen av balkongerna.


Vi har även genomfört en låneupphandling av de lån som skall omsättas i närtid och i anslutning till detta har vi även undersökt förutsättningarna för utökning av lånen, vilket kommer att bli nödvändigt då balkongprojektet är en stor investering. Ränteläget är glädjande nog synnerligen bra för närvarande. Vi har också i samverkan med vår ekonomiska förvaltare och med stöd av vår revisor påbörjat budgetarbetet för 2020, årsredovisning för 2019, och börjat ta fram en likviditetsbudget för kommande år.


Föreningens likviditet är god, men vi kommer ändå att behöva höja avgifterna med anledning av de renoveringsarbeten som måste genomföras de kommande åren. Vi kommer därför redan från januari 2020 höja avgifterna med 5% och vi räknar med att behöva höja avgifterna ytterligare senare under 2020.


Vi arbetar aktivt för att undvika större avgiftshöjningar, och vi vill även hålla föreningens belåningsgrad så låg som möjligt. Balkongerna måste dock åtgärdas. Förutom livstidsförlängningen så medför större balkongyta också en märkbar förbättring för alla medlemmar. Med vår nya underhållsplan på plats och med såväl energibesparingsåtgärder som olika sätt att öka våra intäkter som grund, så kommer vi ha en väl utarbetad och långsiktig planering på plats i början på 2020, och kommit helt ikapp med alla eftersläpande underhållsbehov.


Arbetena med tvättstugerenoveringen fortsätter också. Avsikten var att kunna påbörja renovering av en första tvättstuga 2019. Eftersom avloppstammarna från tvättstugorna emellertid inte byttes i anslutning till stamrenoveringen 2002, så måste vi dock först undersöka om, och i så fall hur, vi måste åtgärda dessa. Vi har därför gett Uppsalaföretaget MB Projekt i uppdrag att undersöka, besikta och ta fram åtgärdsförslag för tvättstugorna. Vi räknar med att kunna påbörja en renovering och modernisering av tvättstugorna under 2020. I detta arbete ingår även en uppfräschning av ytskikten i våra träningsutrymmen.


2020 kommer det i Uppsala att bli obligatoriskt att sortera sitt komposterbara avfall i papperspåse, vilken också kräver en särskild hållare. Det är ingen annorlunda hantering med papperspåsar jämfört med plastpåsar, förutom att hållaren behövs för att påsen skall klara fukten. Mer information om detta finns på följande länk: https://www.uppsalavatten.se/hushall/avfall-och-atervinning/papperspasar-for-matavfall/


Vi i Brf Kurvan har anmält oss som frivilliga för att redan i ett tidigt skede kunna genomföra denna övergång. Föreningen har fått hållare till samtliga lägenheter och uthyrningsdelar, samt en lastpall med påsar. Alla medlemmar och inneboende är välkomna att hämta sitt startpaket måndagen den 2 december vid Tiundagatan 57, mellan kl. 18-20. Då kan man också passa på att träffa styrelsen och umgås med sina grannar. Vi bjuder på glögg med tilltugg. Varmt välkomna!


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan.


2019-10-10

Vår fastighetstjänst har i dagarna inlett arbetena med att färdigställa våra markytor. De skall bl.a. iordningställa nya grillplatser, göra en del nya p-platser, beskära häckar, samt kompletteringsplantera buskar och lägga ut ny jord. Så mycket som möjligt av detta kommer genomföras nu under hösten, fram tills vädret sätter stopp. Därefter återupptas arbetena under våren.


Vi har nu tecknat avtal med Fastighetsägarna som skall ta fram en uppdaterad underhållsplan åt föreningen, och de skall även genomföra en fullständig energikartläggning i syfte att ta fram både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att spara pengar. Därutöver går vi också vidare med projektering för balkongrenovering och vi kommer även ansöka om bygglov för att om möjligt förstora balkongerna i anslutning till detta. Arbetena med tvättstugerenoveringen går också framåt och vi kommer återkomma löpande med mer information om dessa arbeten.


Under hösten kommer vi även påbörja en radonmätning i föreningen. Mätningen kommer pågå under två månader och mätdosor skall placeras ut i 45 lägenheter jämt fördelade i föreningens hus (en på varje våningsplan etc.). Vi kommer kontakta de lägenhetsinnehavare som berörs med närmare instruktioner om hur mätdosorna skall placeras.


Slutligen vill vi passa på att påminna om våra trivselregler som finns tillgängliga för alla på föreningens hemsida. Vi har under sensommaren råkat ut för såväl klotter som flera cykelstölder. Vi är säkra på att en levande utemiljö i föreningen, där såväl medlemmar som kringboende är välkomna, är det bästa sättet vi har för att så långt det är möjligt undvika sådana tråkiga incidenter.


Brf Kurvans styrelses eniga uppfattning är att det bästa sättet vi har för att skapa en säker och trygg boendemiljö för våra medlemmar är att ha levande utemiljöer. Vi är helt övertygade om att lekande och glada barn med sina familjer, och även övriga medlemmar, inneboende och grannar som umgås på gårdarna skapar en oattraktiv miljö för sånt beteende och sådana företeelser vi inte vill ha i vår närhet. Vi ser alltså en levande utemiljö som vårt främsta skalskydd, och vi arbetar kontinuerligt med att göra vår utemiljö så trivsam och inbjudande som möjligt.


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2019-09-10

Vår fastighetstjänst ligger i startgroparna för att sätta igång med att iordningställa nya grillplatser och nya parkeringsplatser m.m. så fort vi är av med Lawab. Vi har påkallat efterbesiktning av entrepenaden nästa vecka, och efter det räknar vi med att kunna genomföra en hel del åtgärder för att iordningställa våra markytor på ett bra sätt. Tyvärr kommer vi dock förmodligen få vänta tills nästa år innan vi fått gräsytorna i bra skick igen. Vi avser dock genomföra så många åtgärder som möjligt redan under hösten, bl.a. kompletteringsplantering av buskar etc.

 

Nästa vecka kommer vi också träffa en av de projektledningsfirmor vi kontaktat för att uppdatera vår underhållsplan och göra en noggrann utredning om vilka lämpliga renoveringsalternativ som finns för balkongerna. Vi har också haft kontakt med företag som är specialiserade på våtrumsarbeten inför vår kommande renovering och modernisering av tvättstugorna. Vi återkommer med närmare information när vi utarbetat tydliga alternativ och kostnadsramar. Vår övergripande inriktning för föreningens underhållsplan finns beskriven under fliken Underhållsplan på vår hemsida.

 

Vår ekonomiska förvaltare (Ekonomisk Förvaltning i Uppsala) har bytt namn till Nabo men förutom namnbytet skall allt fortsätta fungera som tidigare med avisering och inbetalning av medlemsavgifter etc. Deras nya hemsida heter nabo.se


Vi vill återigen tacka alla som hade möjlighet att delta på vår trädgårdsdag i augusti, som avslutades med god Thaimat från en Food Truck. Under trädgårdsdagen premiär-restes även det partytält som vi köpt in och som man som medlem kan hyra för en mindre avgift om man t.ex. vill ordna ett större kalas på våra grönområden. Mer info om detta finns på vår hemsida under fliken Trivsel och där finns även en del nya bilder.


Slutligen vill vi önska alla i Brf Kurvan en trevlig höst!2019-08-26

Stort tack till alla som deltog vid trädgårdsdagen igår! Det blev både mycket gjort och trevligt umgänge i sensommarsolen.


Vi återkommer inom kort med lite bilder från trädgårdsdagen och mer info om planerad verksamhet framöver. Containern för grovsopor som vi har uppställd på parkeringen vid T54 blev full. Vi har beställt tömning, men detta kan ta någon dag. På tisdag bör vi dock ha fått en ny container på plats och den kommer stå uppställd fram till den 2 september. Vänligen observera att man inte får kasta elektronikavfall i containern, sådant får man själv lämna in till återvinningscentralen i Librobäck.


Med vänliga hälsningar från styrelsen.2019-08-15


Trädgårds- och arbetsdag söndagen den 25 augusti


Efter vår omfattande renovering tar vi nya tag och bjuder in alla medlemmar till en gemensam arbetsdag. Vi hoppas att så många som möjligt har tillfälle att delta i skötseln av våra gemensamma fastigheter och samtidigt passar på att lära känna sina grannar lite bättre.


Vi träffas kl. 11.00 utanför Kurvans kontor (57:an) för att fördela arbetsuppgifter. Det blir bl.a. plantering av lökar samt städning av motionsrum, pingisrum och återvinningsrum.


Efter arbetet kommer en foodtruck finnas på plats och alla bjuds på  mat och alkoholfri dryck, ca kl. 15.00. Önskas annan dryck tar var och en med det själv.


Anmälan sker på lista i respektive trapphus. Vi behöver anmälan senast den 21/8 för att kunna anpassa mat- och dryckesbeställningar.


En container kommer att stå uppställd på gården vid 50:an mellan den 23/8-2/9 så passa på att rensa ur förråd m.m. Vi kommer även att rensa och kasta saker som står uppställda i allmänna utrymmen och som inte ska stå där. Vet ni att ni har något som ska sparas ta bort det i så fall.

 

Varmt välkomna önskar styrelsen!


2019-07-01

Den slutbesiktning som hölls den 24 juni, och som omfattade huvuddelen av arbetena som kvarstår ovan mark, fick avbrytas bl.a. med anledning av att flertalet arbeten ännu ej var utförda. Vi är såklart besvikna på att arbetena inte färdigställts som utlovat. Lawab har meddelat att de fr.o.m. v27 skall ha mer folk på plats för att slutföra entreprenaden. Vi är dock beredda på att detta kan bli både en lång och svår process, men vi kommer inte att tumma på våra kvalitetskrav och vårt mål är att vi skall få till ett bra slutresultat så fort som möjligt. Vi kommer fortsätta att arbeta aktivt med detta under hela sommaren.

 

Vi kommer oavsett att ha en arbetsdag för föreningens medlemmar den 25 augusti, och vi kommer avsluta denna dag med en trädgårdsfest där alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Om entreprenaden inte är färdigställd kommer vi inte att kunna återplantera lökar etc., men det kommer ändå finnas uppgifter att göra under dagen (om vi inte kan plantera den 25 augusti kommer vi ordna en separat trädgårdsdag senare under hösten). I anslutning till arbetsdagen kommer vi även beställa en container för grovsopor, så att man kan passa på att städa ur sina förråd etc. Dagen kommer avslutas med en gårdsfest, där vi håller på att utarbeta detaljerna. Mer information kommer i början av augusti, men boka redan nu in den 25 augusti.

 

Under sommaren kommer vi även fortsätta arbetet med att ta fram underlag för att kunna uppdatera vår underhållsplan och få en detaljerad överblick över såväl nödvändiga åtgärder samt beräknade kostnader för vårt planerade underhåll under kommande år.

 

Fram till dess vi ses på gårdsfesten vill vi önska alla en fortsatt


Trevlig Sommar!


Med vänliga hälsningar från styrelsen


2019-06-12

Den första delen av våra omfattande renoveringsarbeten är nu formellt godkända, d.v.s. de mest omfattande delarna som rör dräneringen. Dessa arbeten har innan slutbesiktningen som genomfördes den 3–4 juni delbesiktigats nio gånger av de oberoende besiktningsmän vi anlitat, och vi känner oss helt trygga med att dränering etc. runt våra hus nu är helt funktionell. Att den nya dräneringen fungerar utmärkt visades också vid de omfattande skyfallen förra sommaren.  

 

En hel del åtgärder återstår dock ännu för att återställa markytorna. Även om detta är en liten del av entreprenaden i förhållande till de omfattande dräneringsarbetena, är vi lika angelägna om att få till ett bra slutresultat även för våra gräsytor, planteringar etc. Därför har dessa delar hänförts till en separat slutbesiktning som skall genomföras den 24 juni, eftersom markytorna ännu är långt ifrån återställda. Först därefter kan entreprenaden i sin helhet bli godkänd. Vi hoppas att allt blir klart som utlovat till midsommar, men vi är beredda på att påkalla en efterbesiktning så fort som möjligt för dessa delar om det blir några anmärkningar, eftersom vi vill få till ett helt godkänt resultat så fort som möjligt, och vi tummar inte på våra kvalitetskrav.

 

Protokollet från vår årsstämma finns nu upplagt på hemsidan och kommer även delas ut i brevlådorna inom kort. Vi hälsar våra nya styrelsesuppleanter Lina och Anne varmt välkomna i styrelsen.  Parallellt med de pågående renoveringsarbetena har vi fortsatt med arbetet med kommande underhålls- och moderniseringsarbeten, där den intresserade kan läsa mer på vår hemsida under rubriken underhållsplan.

 

Runt månadsskiftet augusti/september kommer vi att ha en arbetsdag för föreningens medlemmar (då vi bl.a. skall återplantera lökar, plantera buskar, städa gym m.m..) och vi kommer avsluta denna dag med en större trädgårdsfest där alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Vi återkommer med exakt datum och detaljer lite längre fram.


/ Styrelsen


2019-05-23

onsdag den 29 maj kommer parkeringarna vid T55, T63 och bakom garagelängan vara avstängda för färdigställande av de pågående arbetena. Se till att inte ha några fordon parkerade där under denna tid. Var även uppmärksamma på aviseringar som sätts upp av Lawab. Aviseringarna kan komma med kort varsel eftersom det blir slutbesiktning inom kort. Vi hade en första slutbesiktning den 15 maj som dock fick avbrytas eftersom entrepenaden inte var färdigställd. Nytt datum för slutbesiktning är nu satt till den 3-4 juni, då alla ytor, och entrepenaden i sin helhet, skall vara färdigställd.


/ Styrelsen


2019-04-26

KALLELSE

Bostadsrättsföreningen  Kurvan kallar till ordinarie föreningsstämma den 27 maj 2019 kl. 18.30 i Eriksskolans matsal, som ligger på Otto Myrbergs väg 19.


Dagordning:

 

1)             Stämmans öppnande

 

2)             Val av ordförande för stämman

 

3)             Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

 

4)             Godkännande av dagordning

 

5)             Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 

6)             Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 

7)             Fastställande av röstlängd

 

8)             Föredragning av styrelsens årsredovisning

 

9)             Föredragning av revisorers berättesle

 

10)           Fastställande av resultat- och balansräkning

 

11)           Beslut om resultatdisposition

 

12)           Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

13)           Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

 

14)           Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

 

15)           Val av styrelseledamöter och suppleanter

 

16)           Val av revisorer och revisorssuppleant

 

17)           Val av valberedning

 

18)           Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

 

19)           Stämmans avslutande

 

Kallelsen har även lagts i medlemmarnas brevlådor och satts upp på föreningens anslagstavla.


Väl mött på stämman!


Styrelsen


2019-04-08

Lawab har nu äntligen återupptagit renoveringsarbetena och vi räknar med att hålla slutbesiktning i maj. Det är en hel del småarbeten kvar förutom de lite större arbetena med asfaltering etc. Bl.a. skall de skador som uppkommit på balkonger och fasader repareras (skall påbörjas v17), garageportarna skall åtgärdas, och i slutfasen skall planteringarna återställas och nya växter planteras. Vi skall även iordningställa nya grill/uteplatser mellan punkthusen och gångvägarna skall justeras m.m.


Vi räknar med att hålla vår ordinarie föreningsstämma den 27 maj i Eriksskolans matsal. En formell kallelse kommer att delas ut separat, men boka redan nu in detta datum i era kalendrar.


Vi kommer att höja avgifterna med 3% från tredje kvartalet 2019 (fr.o.m. 1 juli) bl.a. med anledning av kraftigt höjda VA-avgifter och höjningar även av andra fasta avgifter.


Även om arbeten i anslutning till renoveringsarbetena tar mycket tid i anspråk för styrelsen så har vi redan börjat planera för att så snart dessa arbeten är avklarade kunna ta in offerter för renovering av tvättstugorna och för att om något år kunna renovera balkongerna (och undersöka möjligheterna till att kunna få större balkonger). Under 2019 skall vi även göra en förnyad energideklaration för våra fastigheter, och vi skall märka upp parkeringsplatserna och införa p-tillstånd för att få bättre ordning på parkeringssituationen.


Slutligen vill vi passa på att uppmärksamma alla på att följa de enkla och tydliga regler som finns både på vår hemsida och som sitter anslagna i återvinningsrummet: Elektronik, grovsopor etc. skall inte kastas där.


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2019-01-28

De sista arbetena (asfaltering etc.) inom ramen för renoveringsarbetena har nu till stor del avstannat p.g.a. väderförhållandena, men skall återupptas så fort det går. Vi för nu en kontinuerlig dialog med vår projektledare ROT-partner och med Lawab om besiktningsåtgärder, tidsramar och om att icke-väderberoende arbeten bör slutföras till fullo redan nu.


Brf Kurvans mångåriga ordförande Leif är för närvarande sjukskriven. I väntan på att Leif är tillbaks och kan delta fullt ut i styrelsearbetet senare under våren så har vi gjort en tillfällig omkonstituering av styrelsen. Ledamöterna är desamma som tidigare, men Per L är nu ordförande, Anna I vice ordförande, Pernilla S kassör och Annette G sekreterare.  Bo G och Leif är ledamöter. Tomas N är suppleant.


Vi håller även på med bokslut för 2018, och ser även över budgeten för 2019. Vi kommer troligen att behöva höja avgifterna med ca. 2-3% från tredje kvartalet 2019 bl.a. med anledning av kraftigt höjda VA-avgifter och höjningar även av andra fasta avgifter. Vi återkommer med mer exakta besked om detta så fort vi kan.


I övrigt så är nu den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK-besiktning) slutförd och vi har även inlett arbetena med att göra en förnyad energideklaration för våra fastigheter, vilket måste göras 2019.  Vi håller också på att justera in den fläkt som monterats på taket på T57, för att se om detta kan lösa problemen med de kallras som kan uppstå ibland.


Slutligen vill vi passa på att uppmärksamma alla på att inte gena genom den beskurna häcken bakom garagelängan, annars kommer den inte att kunna växa sig tät igen. Vi vill också uppmärksamma att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb, då detta är att betrakta som kommersiell hotellverksamhet. Uppdaterade trivselregler finns på vår hemsida.


/ Styrelsen


2019-01-08

Denna vecka kommer Lawab att fortsätta arbetena med att återställa parkeringen vid Tiundagatan 54. Parkera därför inga fordon på parkeringen vid Tiundagatan 54 den 9-11 Januari.


Vi har ställt in vår traditionsenliga Knutsdans i år p.g.a renoveringsarbetena, men vi kommer att återuppta traditionen nästa år.


/ Styrelsen


2018-12-09

Svagströmsbolaget håller nu på att installera nya uttag i lägenheterna för föreningens eget LAN, där IP-Only skall ta över efter Evry som leverantör av bredband. Svagströmsbolaget informerar och aviserar innan arbetena påbörjas i respektive lägenhet.


Om man vill utnyttja IP-Only går man in på följande länk.


http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/


Där anger man sin gatuadress och sedan kommer en lista upp där man kan se sin lägenhet. Därefter kan man se vilka operatörer och vilka olika utbud man kan välja mellan (bara bredband eller kombo med tv och telefoni). Man kan även själv ange vilken hastighet på bredbandet man vill ha, och se vad det kostar.


Alla lägenheter kommer att få nya uttag men det är helt upp till den enskilde om man vill ansluta sig till IP-only eller inte.


Com hem kommer fortsätta precis som vanligt. Vi har ett gruppavtal för tv med ComHem, men man kan även få bredband direkt från ComHem. Då kommer det via tv-uttaget ("tre hål i väggen"). Eftersom vi har gruppavtal med ComHem får man rabatt på tilläggstjänster, som tex bredband, hos dem. Mer information och kontaktuppgifter till ComHem finns på följande länk: Gruppavtal ComHem


Det finns således en mängd olika valmöjligheter och kombinationer. Vi för också en löpande dialog med ComHem om olika sätt att förbättra våra alternativ. Om man vill prova på IP-Only finns det också olika prova-på-erbjudanden, som kan vara ett bra sätt att börja på.Med vänlig hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan2018-12-06

Renoveringsarbetena är nu i slutfasen och inom kort kommer asfaltering att påbörjas. Med anledning av detta kommer parkeringar och garage vid Tiundagatan 61, 63 och 55 att stängas av den 10 – 12 december. Ytorna kan åter användas på kvällen den 12 december.


Lawab ligger lite efter med sina arbeten. Om vädret inte sätter stopp för arbetena skall slutbesiktning ske i slutet av januari enligt aktuell planering.


/ Styrelsen


2018-11-20

Idag och imorgon kommer ytterligare grävarbeten att genomföras vid Tiundagatan 55. Den här gången är det dock inte Lawab som gräver, utan Telia, som måste gräva upp en telekabel för att kunna felsöka och reparera. Det är fortfarande avbrott på flera fasta teleförbindelser i föreningen, både i låghusen och i punkthusen. En del har fått tillbaka sin teleförbindelse, men andra inte. Enligt Telia kan det dröja till i början av februari innan allt fungerar igen.2018-11-14

Föreningens ekonomiska förvaltare, Ekonomisk förvaltning i Uppsala AB (f.d. Azets), har bytt redovisningssystem och fått nytt bankgiro, och det är därför viktigt att man betalar in avgiften/hyran till det nya bankgironumret.


Avin för januaris avgift/hyra kommer därför att vara en pappersavi som betalas manuellt. Därefter finns nedan angivna valmöjligheter för avimottagare (vi rekommenderar autogiro):


•Autogiro (man måste göra en ny anmälan om detta, blankett finns på länken här nedanför).

•Få avierna som epost.

•Få avierna som e-faktura till sin internetbank.

•Få avierna som pappersfaktura (väljer man detta alternativ tillkommer en aviseringsavgift på 20 kr som man själv får stå för).


Vid uteblivet val kommer en pappersfaktura att fortsätta skickas med aviavgift till varje medlem/hyresgäst.


Uppgift om hur aviseringssätt ändras kommer att finnas på avin för januari, som skickas ut i mitten av december.


För frågor gällande din avi/betalning kan du kontakta Ekonomisk förvaltning i Uppsala på följande sätt:

E-post: hyra.uppsala@conzignus.se

Telefon: 018-70 70 929, knappval 1


Blankett för autogiro finns på fliken Överlåtelser och andrahandsuthyrning.


2018-11-01

Renoveringsarbetena är nu i slutfasen och Lawab har tagit in extra personal för att bli klara i december. Återplantering av växtlighet kommer dock att ske först i vår. Några större renoveringsarbeten av balkongerna kommer heller inte att genomföras nu, utan vi kommer att genomföra en större renovering av dessa inom en femårsperiod. Vi kommer att inleda projektering av detta tillsammans med övriga planerade renoveringsarbeten (bl.a. en förnyelse av tvättstugorna) så fort de nu pågående arbetena är klara.


När garagen, asfalteringsarbeten och parkeringsplatserna är klara och uppmärkta (vi kommer även iordningställa ytterligare p-platser för föreningens medlemmar) så kommer vi också att införa krav på synligt parkeringstillstånd för de som parkerar på föreningens p-platser. De som kommer att få p-tillstånd är de medlemmar som innehar en egen bil, men som inte har en garage- eller motorvärmarplats. Man får bara parkera ett fordon på föreningens platser, och man måste följa gällande parkeringsregler, som finns på föreningens hemsida.


IP-Only, som skall ta över efter Evry som leverantör av bredband via föreningens eget LAN, har nu dragit fram ny fiber till våra fastigheter. Inom ett par veckor kommer Svagströmsbolaget att påbörja installation av nya uttag i lägenheterna, och dessa arbeten kommer att påbörjas i 63:an. Svagströmsbolaget kommer att informera och avisera innan arbetena påbörjas.


Vår ekonomiska förvaltare (som bl.a. skickar ut avier för månadsavgifterna) har bytt namn från Azets och heter nu Ekonomisk förvaltning i Uppsala AB.


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2018-09-28

Vi kommer att ha vår extrastämma den 9 oktober kl. 1830 i Eriksskolans matsal. En formell kallelse, tillsammans med en sammanfattning av styrelsens förslag om bl.a. enpunktsmätning av el och gruppavtal för bredband kommer inom kort att delas ut till alla medlemmar. Väl mött på stämman!2018-09-26

De prover som har tagits på betongen i balkongerna i samband med blästringen visar tyvärr på ett övervägande negativt resultat, d.v.s. att det kan krävas ytterligare åtgärder för att förlänga livstiden på balkongerna med mer än fem år. Vi har nu tillfälligt stoppat blästringen av återstående balkonger i väntan på att vi fått alla alternativ utredda (altifrån att lägga på en skyddsfilm, till att istället påbörja arbetet med att inom några år ersätta balkongerna helt, på motsvarande sätt som t.ex. vår grannförening Majgården gjort). Vi återkommer med information så snart vi vet vilka alternativ som finns. De balkonger som redan är blästrade kommer dock att målas, eftersom det i annat fall krävs bygglov. Vi vill poängtera att det inte är någon som helst fara med att använda sin balkong precis som vanligt.


Med vänliga hälsningar från styrelsen.2018-09-19

Parkeringen mot innergården vid Tiundagatan 52A-54A kommer att vara avstängd måndag-tisdag den 24-25 September. Detta med anledning av att nya lyktstolpar skall sättas upp och det skall grävas kabel fram till dessa. Se till att inte ha några fordon parkerade på denna parkeringsplats under tiden arbetena pågår.


 

2018-09-13

Renoveringsarbetena kommer att fortsätta året ut. Vi är medvetna om att dessa arbeten ställer till en hel del besvär emellanåt, men såväl husen som rabatter, uppfarter och våra gemensamma ytor kommer att vara både finare och i mycket bättre skick än tidigare när allt är klart.

 

Vi har vid flera tillfällen påtalat för Lawab, som har totalentreprenad och som också ansvarar för informationen om renoverings¬arbetena, att vi vill ha tätare och mer detaljerad information om vad som händer: tidsplaner och detaljer och tidiga aviseringar om exakt när de olika momenten skall genomföras. Vi publicerar all information vi får på vår hemsida och Lawab sätter emellanåt upp anslag vid entréerna. Om man som medlem vill ha ytterligare information så rekommenderar vi att man kontaktar Tommie Eriksson på Lawab: tommie@lawab.se eller på telefon 073-739 4174.

 

Några av de förbättringar som kommer att genomföras i anslutning till renoveringsarbetena är bl.a. att tre nya grillplatser kommer att anläggas vid punkthusen, belysningen vid innergårdarnas parkeringar kommer att bli bättre (fler armaturer), vi kommer att få fler parkeringsplatser, och källartrappen i hörnet T54-56 kommer att få lägre lutning, så att det skall bli lättare att ta upp och ner tunga elcyklar m.m.


Vi kommer att en extrastämma, troligen i början av oktober, för att fastställa föreningens nya stadgar och styrelsen kommer även att redovisa förslag till vad det skulle innebära att övergå till enpunktsmätning av el, och redovisa förslag på gruppabonnemang för bredbandsanslutning. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer, eftersom frågorna bl.a. kan innebära höjningar av medlemsavgifterna. Kallelse till extrastämman, och en sammanfattning av underlaget till de förslag som kommer att redovisas på stämman kommer att delas ut till alla medlemmar så fort vi fått tid och plats om lokal etc. bekräftat.

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2018-09-03

Renoveringsarbetena fortsätter och nu skall den senast reviderade tidsplanen vara uppsatt i alla trapphus. Sluttiderna har återigen flyttats fram, men Lawab räknar med att kunna slutföra alla arbeten under 2018. Den senaste tidsplanen finns även på följande länk: Tidsplan_renovering_rev3


Renoveringsarbetena omfattar även asfaltering, iordningställande och uppmärkning av föreningens parkeringsplatser. När detta är slutfört kommer vi att införa krav på synligt parkeringstillstånd för de som parkerar på föreningens p-platser, som ett led i att få bukt med felparkerade fordon. Parkeringstillstånden kommer att utfärdas av styrelsen och vi återkommer med underlag för detta när parkeringarna börjar bli iordningställda mot slutet av året. Vi håller även på att se över utebelysningen vid bl.a. parkeringsplatserna.


Senare i höst kommer vi att ha en extrastämma för att fastställa föreningens nya stadgar. På extrastämman kommer styrelsen även att redovisa förslag till vad det skulle innebära att övergå till enpunktsmätning av el, och redovisa förslag på gruppabonnemang för bredbandsanslutning, som stämman skall ta ställning till. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer, eftersom frågorna bl.a. kan innebära höjningar av medlemsavgifterna.


Kallelse till extrastämman kommer att delas ut separat till alla hushåll.


Med vänliga hälsningar från styrelsen


2018-07-08

Renoveringsarbetena fortsätter hela sommaren. Tyvärr medför detta en hel del buller, damm och andra olägenheter. Arbetena är dock nödvändiga och såväl husen som rabatter och uppfarter kommer att vara finare och i mycket bättre skick än tidigare när allt är klart. Lawab har meddelat att de räknar med att vara klara med alla hus under september.


IP-Only, som skall ta över efter Evry som leverantör av bredband via föreningens eget LAN, har inlett besiktning inför framdragning av sin fiber till våra fastigheter. Vi har ännu inte fått besked om tidpunkt för installation av nya uttag i lägenheterna, men vi meddelar detta så fort vi fått dessa uppgifter.


I september kommer vi att provinstallera en ny typ av ventil på några ventilationskanaler, vilket vi hoppas skall förhindra de kallras som ibland kan uppstå. Visar sig denna typ av ventil fungera bra, så kommer vi att installera samma typ av ventil på alla ventilationskanaler i föreningen.


I slutet av september kommer vi också ha en extrastämma för att fastställa nya stadgar. På extrastämman kommer styrelsen även att redovisa förslag till vad det skulle innebära att övergå till enpunktsmätning av el, och redovisa förslag på gruppabonnemang för bredbandsanslutning, som stämman skall ta ställning till. Separat kallelse kommer att delas ut till samtliga medlemmar innan stämman.


Fram till dess vill vi önska alla en fortsatt


Trevlig sommar!


/ Styrelsen


2018-06-04

En reviderad tidsplan för renoveringsarbetena finns nu på denna länk: Tidsplan_ver2


Vi har även fått förhandsbesked från Lawab om att parkeringarna mot innergården vid Tiundagatan 52-54 förmodligen måste stängas av under en tid. Vi har dock ännu inte fått något specifikt datum, men möjligen blir det redan runt den 7 juni.


/ Styrelsen


2018-05-18

Renoveringsarbetena med bl.a. omdränering och renovering av husens socklar fortsätter. Hus 57 har varit det mest utmanande huset i hela projektet, men nu bör arbetena löpa på bättre. Anledningen till förseningarna har bl.a. varit gammalt oljespill som påträffades i marken (men som nu är sanerat) och tidigare felaktigt draget dagvattensystem (som nu är åtgärdat).


Även de kommande arbeten kommer dock att medföra en del störningar. Om man har egna växter i rabatterna längs husen som man vill rädda, så kan man jordslå dessa utmed banvallen vid 63:an, närmast de nya husen, under tiden arbetena pågår. Vecka 21 påbörjas utbyte av dillfogar i fasaderna, och för detta kommer man att använda en sky-lift.


Cyklar som är parkerade vid Tiundagatan 50-56 måste flyttas till innergården mellan T52 och T54, ut mot lekplatsen. Om man har sin cykel vid T50-56 måste man flytta den senast den 21 maj. Cykelställen kommer att flyttas till innergården mot lekplatsen, och man kan även ställa sin cykel i källaren vid T56.


Soptunnorna kommer att koncentreras till Tiundagatan 52-54 under en tid. Vi vill också påminna om att den 21 maj är sista dagen vi har vår container där man kan kasta grovsopor. Containern står på parkeringen vid 50A.


Vi vill även påminna om att det är förbjudet att ha balkonglådor på utsidan av balkongerna. Detta är än viktigare att respektera nu när det pågår arbeten direkt under.


Vi har begärt att få en mer detaljerad tidsplan från IP-Only gällande installationen av nya bredbandsuttag, men vi har ännu inte fått besked om detta.


Slutligen vill vi hälsa all välkomna till vår ordinarie föreningsstämma den 28 maj!


/ Styrelsen


2018-04-24

Renoveringsarbetena med bl.a. omdränering och renovering av husens socklar fortsätter men har försenats något. Vi har inte fått några exakta tidsramar, men starten på kommande etapper kan bli upp till fyra veckor försenad. Den ursprungliga tidsplanen anges här nedan, men räkna med att arbetena inte kommer att kunna inledas som beräknat.


Vi planerar att ha vår ordinarie föreningsstämma den 28 maj. Kallelse till stämman, med årsredovisning, förslag från valberedningen och motioner kommer att delas ut till samtliga medlemmar innan stämman. Väl mött till denna!


Här nedan är en länk där man kan se de priser som gäller för de olika alternativ som IP-Only kommer att kunna erbjuda när de tar över som bredbandsleverantör efter Evry. Notera dock att man ännu inte kan fylla i sin adress och beställa (detta kan man göra först när IP-Only installerat nya uttag i lägenheterna). Tider för installation meddelas så fort vi fått dessa uppgifter.

http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/


Vi har även i år beställt en container där man kan kasta grovsopor om man t.ex. vill vårstäda sina källar- och vindsförråd. Vänligen respektera att man inte får slänga elektronik, bildäck eller annat miljöfarligt avfall i containern. Containern kommer att stå uppställd vid parkeringen vid 50A den 11-21 maj.


Ursprunglig tidsplan för renoveringsarbetena:


Tiundagatan 57-59   1 mars – 6 april

Tiundagatan 54-56   9 april – 25 maj

Tiundagatan 50-52   28 maj – 12 juli

Tiundagatan 61       15 juni – 4 juli

Tiundagatan 63       20 juni – 29 juli

Tiundagatan 55       18 juli – 3 augusti

Tiundagatan 53       23 juli – 8 augusti

Tiundagatan 51       30 juli – 24 augusti

Garageportar          2 – 13 juli och 13 – 21 augusti

Asfaltering             6 juli och 17 augusti


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2018-04-10

Renoveringsarbetena med bl.a. omdränering och renovering av husens socklar har försenats något, bl.a. med anledning av att man har påträffat dieselrester i marken och detta måste nu hanteras och marken saneras.


Vi kan ännu inte ange några exakta tidsramar, men arbetena kan bli upp till ca två veckor försenade. Den ursprungliga tidsplanen anges här nedan, men räkna tills vidare med att arbeten troligen inte kommer att kunna inledas som beräknat.


Vi vill även påminna om att samtliga cyklar som är parkerade i närheten måste flyttas minst 50 m bort från de platser där grävarbeten pågår för att Lawab skall kunna komma fram och arbeta med sina maskiner.


/ Styrelsen2018-03-18


Nu har Lawab kommit igång med renoveringsarbetena. Den aktuella tidsplanen för respektive hus är som följer:


Tiundagatan 57-59   1 mars – 6 april

Tiundagatan 54-56   9 april – 25 maj

Tiundagatan 50-52   28 maj – 12 juli

Tiundagatan 61       15 juni – 4 juli

Tiundagatan 63       20 juni – 29 juli

Tiundagatan 55       18 juli – 3 augusti

Tiundagatan 53       23 juli – 8 augusti

Tiundagatan 51       30 juli – 24 augusti

Garageportar          2 – 13 juli och 13 – 21 augusti

Asfaltering             6 juli och 17 augusti


Med anledning av de omfattande arbetena kommer hyrorna på lägenheter och garage att höjas med 7% fr.o.m. den 1 juli 2018.


Vi har nu fått besked från IP-Only, som skall ta över efter Evry som leverantör av bredband via föreningens eget LAN, att de beställt utrustning och att installationerna av nya uttag i lägenheterna skall påbörjas innan midsommar. Vi meddelar mer exakta tidsramar så fort vi fått dessa uppgifter från IP-Only.   


De ändringar som gjorts i Lagen om ekonomiska föreningar medför att vi måste ändra våra stadgar. Det är endast mindre förändringar vi behöver göra, bl.a. berörs tid för kallelse till stämma. Vi kommer därför att hålla en extrastämma under året, utöver vår ordinarie föreningsstämma. Förslag på de nya stadgarna kommer att delas ut till alla medlemmar innan stämman.


Med vänliga hälsningar från Styrelsen


2018-01-31


Vi har ännu inte fått någon tidsplan från IP-Only som skall ta över efter Evry som leverantör av bredband via föreningens eget LAN. Evry kommer dock att fortsätta att leverera bredband tills IP-Only har installerat nya uttag i lägenheterna. Vi meddelar tidsramar så fort vi fått dessa uppgifter.


Om man vill kan man även teckna bredband via Com Hem, där vi sedan årsskiftet också har ett nytt gruppavatal för tv-distribution. Information om detta har delats ut till alla medlemmar och finns även på vår hemsida.


Efter att ha tagit in flera offerter och träffat olika entreprenörer har vi nu beslutat att anlita företaget Lawab som totalentreprenör för nästa fas av åtgärder inom ramen för föreningens underhållsplan. Arbetena omfattar bl.a:


 • Ny dränering av huskroppar.
 • Renovering av grundmur/socklar.
 • Byta ut samtliga vertikala dilationsfogar på fasader.
 • Asfaltering på samtliga garageplatser samt gångstråk där asfalt finns idag (samt uppmärkning av parkeringsplatser).
 • Renovering av källarnedgångar.
 • Byte av dag- och spillvattenledningar av betong till plast.
 • Anlägga grillplatser mellan huskropparna Tiundagatan 51-53, 55-57 samt 61-63.
 • Ändra lutning på en källarnedgång för bättre tillgänglighet.
 • Byta ut garageportar i punkthusen.
 • Målning v balkongernas undersidor.


De preliminära tidsramarna för dessa arbeten är enligt följande:

Mars- juli 2018: Tiundagatan 54, 57 och 59.

Maj-augusti 2018: Tiundagatan 50 och 52.

Juli – oktober 2018: Tiundagatan 61 och 63.

Oktober – december 2018: Tiundagatan 56.


/ Styrelsen


2018-01-06


Vi vill önska alla medlemmar en god fortsättning på 2018. Alla är välkomna på vår tradionsenliga Knutsdans söndagen den 14 januari kl 16.30.


Samling kring granen vid Tiundagatan 55. Sång, dans och lekar för stora och små! Godispåsar till alla barn under 14 år.


Anmälan för godispåse ska ske senast den 13 januari till:

Annete Grandin

nettan@brfkurvan.se

Tel: 070-48 81 062017-12-18

Under januari räknar vi med att ha utsett den entreprenör som skall ha huvudansvaret för de åtgärder vi skall genomföra inom ramen för vår underhållsplan (omdränering, renovering av socklar och källartrappor m.m.).


Vi har fr.o.m. den 1 januari 2018 ett nytt gruppavatal med Com Hem, vilket innebär att föreningens medlemmar kommer att få tillgång till digitala tv-kanaler och Com Hems play-tjänster.  Det nuvarande analoga TV-utbudet kommer att fortsätta precis som vanligt, parallellt med de digitala kanalerna. Information om hur man skall gå till väga för att få tillgång till de digitala kanalerna finns på hemsidan (under menyn Kabel-TV & Bredband, och via denna länk Gruppavtal ComHem) och kommer även att delas ut till varje hushåll.


Vi återkommer i början av nästa år med mer information om vårt nya avtal för bredband via föreningens eget LAN (efterträdare till Evry).


Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt


God Jul och Gott nytt år!


2017-11-20

Nu är vi nästan i mål med arbetet med att hitta ett nytt bredbandsalternativ, och vi kommer även att få ett bättre TV-utbud för föreningens medlemmar.


Vi har strävat efter största möjliga valfrihet för medlemmarna, och vi kommer heller inte att höja medlemsavgifterna med anledning av detta.


Vad gäller TV-utbudet så kommer Brf Kurvans medlemmar att från januari 2018 (eller möjligen februari-mars) få tillgång till ComHems digitala TV-bas (vilket ungefär motsvarar vårt nuvarande analoga utbud). ComHems play-tjänster ingår också till alla medlemmar i föreningen (d.v.s. man kan titta på sitt TV-utbud från t.ex. en surfplatta).


De som vill ha större TV-paket får också 80 kr rabatt i månadsavgift om man väljer något tilläggspaket. Vårt nuvarande analoga utbud kommer att fortsätta som vanligt, parallellt med de digitala kanalerna, så man kommer att kunna fortsätta att titta på tv som idag om man så vill. Den som vill kan även teckna bredbandsavtal direkt med ComHem, via tv-urtaget, precis som idag.


Som ny bredbandsleverantör efter Evry på föreningens eget LAN så avser vi teckna avtal med IP-Only. Detta kommer att medföra att varje medlem kommer att få en ny mottagare installerad (utan kostnad) upp till 15 m från befintligt urtag. Därefter kommer man, om man så önskar, att kunna teckna avtal med någon av alla de leverantörer som är anslutna till IP-Onlys nät.


Vi återkommer så fort som möjligt med mer detaljerad information om exakta tidsramar och mer detaljer om utbudet och hur man ansluter sig etc.


Arbetet med renoveringarna fortsätter och vi väntar nu på att de sista offerterna skall komma in, så att vi kan utvärdera dem.


/Styrelsen


2017-10-09

Den 16-24 oktober kommer Åke Huss AB att genomföra sotning, brandskyddskontroll och ventilationskontroll (OVK-besiktning) i Brf Kurvan.


Företaget behöver få tillträde till samtliga lägenheter för att kunna genomföra dessa arbeten.


Varje hushåll kommer att få en separat avisering i sin brevlåda med exakta tider och mer detaljer om vad som behöver förberedas inför arbetena.


/Styrelsen


2017-10-04

Vi är nu i full gång med upphandlingen inför nästa större fas av åtgärder inom ramen för vår underhållsplan. Följande åtgärder är planerade i ett första skede:


•Husen skall dräneras om och dag- och spillvattenledningar skall bytas vid behov.

•Socklarna på husen skall renoveras.

•Källartrapporna skall renoveras.

•Fasadernas dilationsfogar (fogarna mellan husens ytskiktsplattor) skall bytas.

•Asfalten vid infarter, garage och gångstråk skall bytas.

•Balkongernas utsidor skall rengöras och undersidorna blästras och målas.

•Garageportarna i punkthusen skall bytas.

•Nya uteplatser skall anläggas vid punkthusen.


I anslutning till dessa arbeten har vi även bett om underlag för att om möjligt kunna bygga om någon eller några källarnedgångar så att det blir lättare att ta ner cyklar till källarna, och vi skall även märka upp parkeringsplatserna tydligare och om möjligt försöka få till fler parkeringsplatser.


Dräneringsarbetena kommer att medföra de största ingreppen, och där skall vi börja med Tiundagatan 54 samt Tiundagatan 57-59, för att i nästa steg fortsätta med övriga hus. Vi räknar med att de större grävarbetena skall kunna genomföras i januari 2018, så att gräsmattor etc. skadas så lite som möjligt. Rabatter och markytor kommer dock såklart att återställas efter arbetena.


Då husen är gamla och statusen för VA-ledningarna varierar kommer provgropar att grävas vid alla huskroppar i föreningen, för att underlätta planeringen inför omdräneringen där.


När vi kommit igång med dessa arbeten planerar vi att renovera och förnya tvättstugorna.


Vi har fått in anbud från olika leverantörer avseende nya avtal för bredband och TV, och vi väntar på några till. Vi räknar med att kunna ha nya alternativ på plats runt årsskiftet och återkommer så fort vi fattat beslut.


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2017-09-04

Vi har inlett hösten med att börja omförhandla ett av våra bredbandsalternativ. Evry kommer att upphöra med sina tjänster för privatkunder och vi har nu börjat titta på andra alternativ, inklusive sådana där man kan välja leverantör själv. Vi kommer att återkomma under hösten med mer information. Vi räknar med att kunna erbjuda ett nytt alternativ runt årsskiftet.


Det har införts parkeringsavgift på Tiundagatan, vilket har medfört fler parkerade bilar på föreningens gemensamma p-platser. Vi håller nu på att titta på hur vi skall kunna förhindra missbruk av föreningens parkeringsplatser och vi överväger olika alternativ, bl.a. att dela ut särskilda parkeringstillstånd till de av föreningens medlemmar som skulle vara berättigade (medlemmar utan garageplats). Som sista utväg kommer vi att bli tvungna att anlita ett parkeringsbolag som kan bötfälla de som inte får parkera på föreningens gemensamma platser (inklusive de medlemmar som har garageplats eller som parkerar företagsbilar eller mer än en bil på föreningens platser).


Vi har påtalat för våra grannföreningar att de inte får parkera på Brf Kurvans platser men vi ber även alla er medlemmar att respektera våra parkeringsföreskrifter. Dessa finns tydligt angivna på vår hemsida, och där finns även information om hur man skaffar tillstånd för boendeparkering, så att man kan betala lägre avgift om man parkerar på kommunens parkeringar i området.


Vi kommer under september också att återuppta arbetena med att dränera om husen och renovera husens socklar och källartrappor. I anslutning till detta skall vi även undersöka möjligheterna att göra nedgångarna för cyklar till källarna enklare (d.v.s. mindre branta). Vi skall också påbörja upphandling av omasfaltering och vi fortsätter även med arbetena med renovering av tvättstugorna.


Under hösten kommer vi också att dela ut uppdaterade trivselregler till samtliga hushåll. Trivselreglerna kommer också att publiceras på vår hemsida.

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2017-08-16

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslöt den 14 augusti att även Tiundagatan 37-63 skall ingå i boendeparkeringsområdet i Luthagen. Ikraftträdande är den 18 augusti (tidigare ingick bara jämna gatunummer på Tiundagatan)


För mer info om hur man ansöker om boendeparkering se nedanstående länk:


https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/boendeparkering--sa-fungerar-det/


2017-06-02

Ett stort tack till alla som ställde upp på trädgårds- och arbetsdagen den 14 maj!


Vi hade vår ordinarie föreningsstämma den 18 maj och protokollet från mötet kommer att läggas upp på vår hemsida.


Lekplatsen på innergården håller på att ersättas och arbetena med detta är nu i slutfasen.


Storstädning av samtliga trapphus pågår också.


Vi vill även passa på att påminna om del ordningsregler:

•Rastning av hundar är inte tillåtet på Brf Kurvans mark!

•Respektera parkeringsföreskrifterna!


Vi är snart klara med en uppdatering av föreningens trivselregler och så fort detta är klart kommer de att delas ut till samtliga hushåll och läggas upp på hemsidan.


Efter sommaren kommer arbetena med omdränering och renovering av husens socklar och källartrappor att återupptas och vi fortsätter även arbetet inför en renovering av tvättstugorna.


Slutligen vill vi önska samtliga medlemmar en riktigt


Trevlig Sommar!


Med vänlig hälsning från styrelsen i Brf Kurvan


2017-04-29

Kallelse till ordinarie föreningsstämma


Medlemmarna i Brf Kurvan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2017.


Torsdagen den 18 maj kl. 18.30 i Eriksskolans matsal.Kallelse, dagordning och årsredovisning har delats ut till samtliga hushåll.


Trädgårds- och arbetsdag


söndagen den 14/5


Vi träffas 11:00 utanför Kurvans kontor (57:an) för att fördela arbetsuppgifter

Det blir bla städ av återvinningsrum, pingisrum och motionsrum

Det bjuds på kaffe och kaka


Ingen anmälan behövs


Container kommer att ställas på gården vid 54B 12-22/5


Välkomna önskar styrelsen2017-02-28

Vi har nu tillsammans med våra grannföreningar beställt lekredskap (nya gungor, klätterställningar (både för större och mindre barn), rutschkana, gungbräda, sandlåda m.m.), nya sittgrupper och nytt grusunderlag till vår gemensamma lekplats på innergården. Vi räknar med att allt skall vara på plats i vår.


De förberedande arbetena inför omdränering och renovering av husens socklar och källartrappor fortsätter, och vi håller nu på att sammanställa ett detaljerat offertunderlag. I anslutning till dessa arbeten skall vi undersöka möjligheterna att bygga om en eller flera av källarnedångarna, så att det blir lättare att ta upp och ner tyngre cyklar etc. Vi planerar också att asfaltera om våra befintliga asfalterade ytor framför garage och vid infarterna.


Parallellt med detta håller vi på att sammanställa offertunderlag för renovering av tvättstugorna och för att kunna utöka kapaciteten. I avvaktan på renoveringen så kommer en större service och besiktning av befintliga maskiner att genomföras i närtid.


Vi räknar med att kunna hålla vår ordinarie årsstämma i maj. Vi har ännu inte spikat något datum, men separat kallelse till årsstämman kommer att delas ut i god tid till samtliga medlemmar.2016-12-20

Den projektledare som företräder oss i arbetet med byte av dränering och renovering av husens socklar etc. kommer att vara föräldraledig i början av 2017. Vi har därför valt att skjuta lite på dessa arbeten då vi vill ha kontinuitet och vill säkerställa att alla åtgärder besiktigas mycket noggrant vid ett sådant omfattande projekt. De förberedande arbetena med offerter och förberedande besiktningar o.s.v. kommer dock att fortsätta, och vi räknar med att de större arbetena kommer att kunna inledas hösten 2017.


Vi har haft ett till möte med representanter från vår grannföreing Majgården för att planera för förnyelsen av vår gemensamma lekplats på innergården. Vi har nu tagit fram ett detaljerat offertunderlag och vi räknar med att nya lekredskap och nytt underlag skall vara på plats våren 2017. Förutom nya och fler lekställningar så planerar vi även för nya sittgrupper och bord i anslutning till lekplatsen.


Vi fortsätter även arbetet med offertunderlag för renovering av tvättstugorna och utökning av deras kapacitet.


Söndagen den 15 januari kommer vi att ha vår traditionsenliga Knutsdans då vi dansar ut julen. Mer information kommer, men boka redan nu in detta datum. Stora som små är hjärtligt välkomna.Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt God Jul och Gott Nytt År!


/Styrelsen


2016-11-22


Arbetena med att förbereda utbytet av dräneringar runt våra hus har fortsatt med bl.a. inspektion och filmningar av dagvattenledningar. I anslutning till dessa arbeten skall även husens socklar och källartrappor renoveras.


Det återstår ännu en del reståtgärder från dörrbytena, men vi räknar med att dessa skall vara åtgärdade inom kort.


Vi har även fattat beslut om att renovera och utöka kapaciteten i föreningens tvättstugor. Målsättningen är att kunna få plats med minst en till tvättmaskin i varje tvättstuga, och att förbättra torkkapaciteten. Inom kort skall vi börja ta in offerter för dessa arbeten.


Vi har även träffat representanter från vår grannförening Majgården för att planera för förnyelsen av vår gemensamma lekplats på innergården. Där måste bl.a. lekborgen ersättas och vi räknar med att ha nya lekredskap och nytt underlag på plats till våren 2017.


Till sist några påminnelser:

 • Respektera parkeringsföreskrifterna! Dessa finns tydligt angivna på bl.a. föreningens hemsida www.brfkurvan.se
 • Tänk särskilt på att man bara får parkera ett fordon på föreningens gemensamma parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att parkera företagsfordon på parkeringsplatserna. Medlemmar med garage får INTE utnyttja övriga parkeringsplatser eller parkera framför garaget.
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkongerna.
 • Tänk på att tvättiden slutar kl. 22.00. Se till att fläktarna i torkrummen stängs av senast kl. 22.00!
 • Det är inte tillåtet att spika upp dörrkransar o.dyl. på lägenhetsdörrarna då dörrarnas ytskikt skadas av detta. Använd tejp istället. 


/ Styrelsen


2016-09-28

Nu finns instruktioner för underhåll av lägenhetsfönstren, samt justeringsanvisningar, upplagda på fliken "vicevärd och felanmälan" här till vänster. Där hittar man även information om hur man själv kan rensa avlopp och golvbrunnar samt information om hur elementens termostater fungerar.


2016-09-17

Vi är nu i slutfasen av projekteringen för nästa fas av åtgärder inom ramen för vår underhållsplan. Inom kort kommer vi att börja ta in offerter för dessa arbeten.


Huvuddelen av dräneringen runt våra hus kommer att behöva bytas ut och i anslutning till dessa arbeten kommer även husens socklar och källartrappor att renoveras. Vi har också börjat titta på hur planteringarna i anslutning till husen kan förnyas i anslutning till att rabatter etc. skall återställas efter att dräneringsarbetena är klara. Vi återkommer med närmare information om var och när arbetena kommer att inledas.


Det återstår fortfarande en del efterarbeten efter bytet av källardörrar, men vi räknar med att allt skall vara åtgärdat och fått godkänt under september. Vi har bokat in slutbesiktning den 26 september.


Stamspolningen kommer också att återupptas i slutet av september. Avisering med exakt dag kommer att anslås i respektive trappuppgång senast tre till fyra dagar innan arbetena sätter igång. Det är mycket viktigt att man inte låser överlåset i dörren då stamspolningen genomförs. Om Ragnsells inte kommer in i en lägenhet kan detta förhindra stamspolningen för hela trappuppgången.


Det är ont om nycklar till föreningen gym. Ni som har en nyckel, men som inte använder gymmet, får gärna återlämna nyckeln.


Nedan finner ni en länk med den senaste informationen från Skanska om de pågående byggarbetena vid Kvarteret Gjutformen bredvid oss.


Skanska - Informationsbrev nr 4


/ Styrelsen


2016-06-29

Nedan finner ni en länk med information från Skanska om de pågående byggarbetena vid Kvarteret Gjutformen bredvid oss.


Skanska - Informationsbrev nr 32016-06-19

Tyvärr har stamspolningen fått skjutas upp igen p.g.a. personalbrist. Vi har blivit lovade att arbetena kommer att återupptas i september.


Det finns fortfarande en del som utnyttjar föreningens allmänna utrymmen som förvaring för sina privata saker. Vi uppmanar er att antingen flytta in dessa saker i de förråd som tillhör varje lägenhet, eller att kasta sakerna under sommaren. Efter semestrarna kommer alla gemensamma utrymmen att rensas igen.


Vi vill slutligen passa på att önska alla medlemmar en riktigt


Glad Sommar!


/ Styrelsen


2016-05-22


Samtliga nya källardörrar har monterats och skall nu målas. Tyvärr har det uppstått förseningar i leverans av dörrstängare/dörrupphållare, men vi hoppas att detta skall lösa sig i närtid. Stamspolningen skall också återupptas nu när vi har fått huvudnyckelsystem. Avisering kommer att sättas upp i varje trapp när det är dags. Tänk på att inte låsa överlåset i dörren den dagen det skall stamspolas!


Vi förstår att många blir frustrerade över att få reklam i sin brevlåda trots att man undanbett sig detta. Släng dock inte reklamen på golvet. Det medför bara extra besvär för våra fastighetsskötare och i slutändan ökade kostnader för föreningen.


Vi vill också, återigen, påminna om de parkeringsregler som gäller i föreningen. Dessa innebär bl.a. att om man har garageplats så får man inte utnyttja övriga parkeringar i föreningen. Medlemmar i föreningen får dessutom endast parkera en bil på föreningens parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är inte heller avsedda för långtidsuppställning av fordon.


Slutligen vill vi hälsa alla medlemmar välkomna till årsstämman den 26 maj i Eriksskolans matsal. Matsalen ligger på Otto Myrbergs väg 19. Ingång från västra gaveln.


/  Styrelsen


2016-05-16


Ett stort tack till alla som hjälpte till på vår trädgårds- och arbetsdag i söndags! Containern kommer att stå kvar t.o.m. nästa helg, så passa på att rensa ur era källar- och vindsförråd.


Nu har kallelsen till vår ordinarie föreningsstämma delats ut till samtliga hushåll och vi hälsar alla välkomna till årsstämman den 26 maj.


Nedan finner ni en länk med information från Skanska om de pågående byggarbetena vid Kvarteret Gjutformen bredvid oss.


Skanska - Informationsbrev nr 2


/ Styrelsen


2016-04-26

Trädgårds- och arbetsdag den 15 maj


Vi träffas 11:00 utanför Kurvans kontor (57:an) för att fördela arbetsuppgifter


Det blir bla städ av skyddsrum, återvinningsrum, pingisrum och motionsrum.


Rensning i barnvagnsrum kommer att göras i alla hus och där ber vi er märka upp de saker ni vill ha kvar, resten kastas den 15/5.


Grillen tänds vid 13 på gården 52-54 och där bjuds det på korv med bröd


Container kommer att stå uppställd på gården 52-54


Ingen anmälan behövs


Varmt välkomna önskar styrelsen


2016-04-16

Våren är här och vi håller som bäst på att planera för en arbets-/trädgårdsdag i mitten av maj, där alla medlemmar är välkomna att hjälpa till. Vi återkommer med närmare information inom kort. Snart kommer även en kallelse till vår ordinarie föreningsstämma.


Vi har nu i samarbete med Uppsala Fastighetstjänst tagit fram en flerårsplan för vår utemiljö. En sammanställning av de planerade åtgärderna hittar ni under fliken underhållsplan på hemsidan. Planen är ett levande dokument där det kommer att göras förändringar, beroende på t.ex. eventuella dränerings- och fasadarbeten (då vi även skall passa på att byta ut en del av växterna nära fasaderna).


Vad gäller den ”ordinarie” underhållsplanen så kommer våra nya källardörrar att installeras inom kort. Om någon är nyfiken på hur de nya dörrarna kommer att se ut så har vi fått en dörr provmonterad (vid gaveln på Tiundagatan 54A). Den provmonterade dörren är dock endast grundmålad ännu så länge.

Nästa åtgärd inom ramen för underhållsplanen är att vi skall låta genomföra en detaljerad besiktning av dräneringen runt alla hus, för att vi skall kunna detaljplanera för vilka insatser som krävs, och vad detta kommer att kosta.


Vi vill även passa på att påminna om att balkonglådor av säkerhetsskäl inte får placeras på utsidan av balkongerna. Tänk också på att det inte är tillåtet att sätta fast dekorationer o.dyl. med spikar på utsidan av lägenhetsdörrarna eftersom detta kan medföra bestående skador.


/ Styrelsen


2016-03-17

Skanska har nu inlett arbetena med att bygga sista etappen av bostäder vid Cementgjuteriet. Det nya kvarteret skall heta Kvarteret Gjutformen, och ligger precis bakom vår garagelänga. Detta kommer att innebära mycket transporter, schaktningsarbeten och pålningsarbeten som främst kommer att påverka de i vår förening som bor närmast. Pålningsarbetena beräknas enligt Skanska vara klara i mitten av juni. Vibrationsmätningar kommer att genomföras på våra byggnader under arbetena för att säkerställa att dessa inte skadas.


Mer information från skanska hittar ni under följande länkar:


Skanska - Informationsbrev nr 1

Skanska - TA-plan

Skanska - Riskanalys


/Styrelsen2016-03-02

När den nya lägenhetsnumreringen (d.v.s. de lägenhetsnummer som är angivna på namnlistorna i trapphusen) infördes av lantmäteriet 2010 så blev en del medlemmar registrerade på fel lägenhetsnummer, och vi har försökt att få detta korrigerat alltsedan dess. Nu har detta äntligen löst sig. De medlemmar som är berörda kommer att få en underrättelse om detta från Skatteverket. De lägenhetsnummer som är angivna på listorna i trapphusen är de korrekta.


Observera att dessa nummer endast är till för adress- och folkbokföringssyften. Vid kontakter med banker, mäklare etc är det fortfarande Brf Kurvans gamla lägenhetsnummer enligt ekonomiska planen som man skall använda.2016-02-10

Det har varit en omfattande verksamhet i anslutning till bytet av säkerhetsdörrar till lägenheterna och nya källarfönster, men nu börjar det bli klart. Slutbesiktningen av de nya säkerhetsdörrarna genomförs den 11-12 februari. För källarfönstren återstår ännu en del efterarbeten, därefter skall även dessa slutbesiktas. Härnäst kommer källardörrarna att bytas ut mot nya.


I närtid kommer Uppsala fastighetstjänst att påbörja vinterbeskärning av växtligheten på våra gårdar, och vi skall även slutföra arbetet med att ta fram en långtidsplan för utemiljön.


Vi har nyligen justerat vårt energistyrsystem så att det skall bli varmare i lägenheterna, och vi har även påbörjat modifiering av ventilationen för att komma till rätta med de kallras som kan uppstå i en del badrum på vintern.


Om man vill hyra ut sin lägenhet i andra hand så kommer föreningen att framöver ta ut en avgift för detta. Avgiften är 10% av gällande prisbasbelopp, så f.n. blir avgiften 4 430 kr/år, eller 369 kr/mån om man endast hyr ut sin lägenhet några månader.


Vi vill även påminna om några av de parkeringsföreskrifter som gäller i Brf Kurvan:


 • Om ett hushåll har fler än ett fordon, får endast ett av dessa parkeras på föreningens parkeringsplatser.
 • De som har garage eller motorvärmarplats får INTE parkera på övriga parkeringsplatser i föreningen. Följer man inte denna och andra föreskrifter kan man bli av med sin garage/motor-värmarplats.


Med vänlig hälsning från styrelsen i Brf Kurvan.


2016-01-04

Knutsdansen 2016!


Alla är välkomna till Knutsdansen, söndagen den 10 januari kl. 16.00.


Samling kring granen vid Tiundagatan 55. Sång, dans och lekar för stora och små! Godispåsar till alla barn under 14 år.


Anmälan för godispåse ska ske senast den 8 januari till:


nettan@brfkurvan.se

0701-48 81 06


Välkomna!


2015-12-20

Nu pågår bytet till säkerhetsdörrar i lägenheterna för fullt och bytet av källarfönster håller också på att slutföras. Samtliga dessa arbeten beräknas vara klara i början av nästa år. Nya källardörrar kommer att installeras då väderförhållandena blir bättre för dessa montage, d.v.s. under tidig vår.


När de nya säkerhetsdörrarna, med tillhörande huvudnyckelsystem, är på plats kommer vi att återuppta stamspolningen som fick avbrytas p.g.a. att företaget som skulle utföra jobbet inte fick tillträde till en del lägenheter.


Vi har nu också inlett upphandling av nästa etapp av arbeten inom ramen för underhållsplanen, och vi håller på att ta in offerter för följande arbeten: renovering av källartrappor, renovering av husens socklar, omfogning av fasaderna, renovering av fasaden på affärslokalen, kontroll av dräneringen runt husen (och vid behov åtgärder), ommålning av balkongernas undersidor samt nyasfaltering. Vi hoppas att huvuddelen av arbetena skall kunna inledas under våren. Likaså är lekplatsen på innergården i behov av renovering/ersättning, och där skall vi samverka med våra grannföreningar för att få detta åtgärdat.


Under vintern kommer vi även att arbeta med att färdigställa en separat underhålls- och förnyelseplan för vår trädgårds- och utemiljö. Vi har fått underlag till detta från såväl Uppsala fastighetstjänst som medlemmar, och målet är att ha denna plan klar innan vårsäsongen.


Vi hoppas kunna anordna vår traditionsenliga Knutsdans i mitten av januari, och så fort alla detaljer är klara kommer en separat inbjudan till detta evenemang.


Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt God Jul och Gott Nytt År!


Med vänlig hälsning från styrelsen i Brf Kurvan.2015-10-06

Nu har vi beställt säkerhetsdörrar från företaget Säker Bostad. Samtliga lägenhetsdörrar  i föreningen kommer att bytas och vi räknar med att arbetena kan inledas redan under november.


Utöver säkerhetsdörrar kommer även postboxar att installeras i trapphusen och tidningshållare kommer att monteras i anslutning till varje lägenhetsdörr.


Den dörr vi beställt är en mycket säker dörr ur alla aspekter (inbrottsskydd samt skydd mot brand, rökgaser etc) och är även den dörr på marknaden som erbjuder bäst ljudisolering. Låssystemet kommer att likna vårt nuvarande med två lås, fast vara helt modernt. Fem nycklar till varje lås ingår. Dörrarna kommer att tillverkas med ett eklaminat på utsidan och som standard ha en vitlaminerad insida. Samtliga dörrar kommer även att förses med tittöga och en dörrspärr, som är en modernare och säkrare motsvarighet till en dörrkedja, vilket förhindrar ovälkomna gäster att tränga sig in i lägenheten.


Varje medlem kommer att erbjudas möjlighet att göra tillval, på egen bekostnad. Tillvalen kommer att utgöras av möjligheten att få insidan eklaminerad istället för vitlaminerad, eller att få insidan vitmålad istället för laminerad. Dessutom kan man välja till ett elektroniskt tittöga, där man på en LCD-skärm kan se vem som ringer på. Om man vill ta bort sin innerdörr i anslutning till installationen av säkerhetsdörr kan man som tillägg även få innerdörren demonterad och den inre dörrposten iordningställd.


Varje hushåll kommer inom kort att få information och ett medlemsformulär från Säker Bostad med närmare information om dörrarna samt prisuppgifter på tillvalen, där man kan specificera sina egna önskemål. Vi vill att samtliga medlemmar fyller i detta medlemsformulär, även om man inte vill göra några tillval. 


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2015-09-13

Samtliga medlemmar i Brf Kurvan är hjärtligt välkomna till ett informationsmöte om det förestående bytet till säkerhetsdörrar till lägenheterna i Brf Kurvan.


Vi hoppas att arbetena skall kunna inledas under november/december 2015.


På mötet kommer ni att få ytterligare information om dörrar, nycklar, lås och hur installationen kommer att gå till. Denna information kommer även att läggas upp på föreningens hemsida efter mötet.

Mötet kommer att hållas måndag den 28 september 2015, kl 18.30


Tiundaskolan är stängd för renovering, så informationsmötet kommer istället att hållas i Eriksskolans matsal, som ligger på Otto Myrbergs väg 19. Ingång från västra gaveln.


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


2015-08-30

Vi räknar med att kunna hålla ett informationsmöte om bytet till säkerhetsdörrar under september. Under för- och sensommaren har vi haft ett flertal möten med ROT-partner och med olika dörr- och källarfönsterleverantörer. Ett par detaljer återstår att klara ut, bl.a. har vi bredare trösklar än vad som är standard, och vi måste även få svar på en del frågor om postboxar, om vi skulle välja ett sådant alternativ. Så snart detta är utklarat så kommer vi att kalla till ett informationsmöte.


Vår vicevärd Siverth har sagt upp sig efter att ha varit föreningens vicevärd under närmare tjugo år. Vi tackar Siverth för hans arbete för Brf Kurvan under alla dessa år. Vår nye vicevärd blir Håkan Bergström, som bor på Tiundagatan 50B. Håkan har bott i föreningen sedan barnsben och vi är säkra på att han blir en uppskattad resurs för medlemmarna i Brf Kurvan. Håkans kontaktuppgifter kommer att anslås i trapphusen och på hemsidan den 1 september, då han tillträder.


Den 13 september blir det trädgårds- och arbetsdag. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Under trädgårdsdagen kommer vi bl.a. att inventera källar- och vindsförråden för att kunna upprätta en korrekt förteckning över förråden och deras numrering. Samtliga medlemmar ombeds därför att senast den 12 september sätta upp en lapp med sitt namn på sina källarförråd. Under trädgårds- och arbetsdagen kommer vi även att genomföra ytterligare en cykelutrensning. Den 7 september kommer cyklar som är i dåligt skick och som inte är märkta med namn att förses med röd/vita markeringsband. Den som får en sådan markering på sin cykel, och som vill ha kvar den, måste ta bort markeringsbandet innan den 13 september, annars kommer cykeln att rensas ut. 


Vi träffas 11:00 utanför Kurvans kontor (57:an) den 13 september för att fördela arbetsuppgifter. Det blir bl.a. plantering av blommor och städning av återvinningsrum, pingisrum och motionsrum. Grillen tänds kl. 13 vid gården 52-54, och där bjuds det på korv och kaffe. Ingen föranmälan behövs


Under hösten kommer även renoveringsarbeten att genomföras i skyddsrummen i låghusen, och arbetena med att spola avloppsstammarna kommer att återupptas. Uppsala fastighetstjänst, som har hand om föreningens löpande underhåll, har också påbörjat arbetet med att ta fram en plan för att förnya och underhålla vår trädgårdsmiljö på bästa sätt. Därutöver har föreningens lekredskap och lekplatser besiktigats, vilket troligen kommer att medföra en del renoveringsarbeten, framförallt på innergårdens stora lekplats.


/ Styrelsen


2015-06-21

Vi har nu haft vårt årsmöte och protokollet är utdelat till samtliga hushåll och finns även upplagt på vår hemsida.


På årsmötet presenterades och diskuterades bl.a. planerade åtgärder inom ramen för föreningens nya underhållsplan. På hemsidan finns nu en flik som heter Underhållsplan. Där presenteras en översikt av de större underhållsåtgärder som är inplanerade för de kommande 5-10 åren.


Uppsala fastighetstjänst, som har hand om föreningens löpande underhåll, har också fått i uppdrag att utarbeta en plan för att förnya och underhålla vår trädgårdsmiljö på bästa sätt. När detta underlag är klart kommer även en översikt av dessa åtgärder att läggas upp på hemsidan.


Det är roligt att så många vill utnyttja vår träningslokal, men tänk på att inte störa de boende i huset. Om inte ljudnivåerna sänks kommer vi bli tvungna att tidigarelägga sluttiden.


Efter sommaren kommer vi att kalla till ett separat informationsmöte om bytet till säkerhetsdörrar, innan vi lägger en beställning. Vi återkommer med specifikt datum i en separat kallelse.


Slutligen vill vi önska samtliga boende en riktig trevlig sommar!


/ Styrelsen


2015-05-12

Spolningen av avloppsstammarna, som till del fick senareläggas p.g.a. att man inte fick tillträde till en del lägenheter, kommer att återupptas i augusti p.g.a. hög belastning på den firma som genomför spolningarna. Avisering kommer att genomföras innan arbetena inleds. Samtliga avlopp måste kunna nås samtidigt för att stammen i en trappuppgång skall kunna spolas.


På förekommen anledning måste vi återigen uppmana samtliga boende i föreningen att respektera reglerna för återvinningsrummet. Endast de fraktioner som tydligt står angivna vid respektive kärl får slängas där. Övrigt avfall, såsom byggavfall, uttjänta elektronikprodukter m.m. får INTE kastas i återvinningsrummet, och tas inte om hand av någon annan. Sådant avfall skall istället lämnas vid kommunens återvinningscentraler, där Librobäck är den närmaste. Fram till den 18 maj har vi också en container vid innergården där man kan slänga grovsopor, dock inte elektronik eller annat miljöfarligt avfall.


Vi hälsar samtliga medlemmar välkomna till ordinarie föreningsstämma 2015, onsdagen den 27 maj kl. 18.30 i Tiundaskolans matsal. Kallelse, dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse samt valberedningens förslag till ledamöter och andra poster har delats ut till samtliga hushåll.


Slutligen vill vi tacka alla som ställde upp på föreningens trädgårds- och arbetsdag den 9 maj. Bl.a. städades gemsamma utrymmen, rabatter rensades och fick ny jord, gamla cyklar rensades ut och trädgårdsmöblerna rengjordes. Som avlutning bjöds på grillad korv samt kaffe med kakor. Under fliken Bilder kan ni se några foton från dagen.


/ Styrelsen2015-04-29


Trädgårds- och arbetsdag den 9 maj


Vad?

Dags för vårens gemensamma trädgård- och arbetsdag. Tillsammans utför vi enklare trädgårds-, städ och underhållsarbete och gör fint inför sommaren. Du deltar så länge och så mycket du själv vill, kan och orkar! Självklart är du välkommen att fika även on du inte kan vara med och arbeta!


När?

Lördag 9 maj. Kl 10 kör vi igång och kl 13 dukar vi upp korv och fika.


Hur?

Vi träffas utanför Kurvans kontor (57:an) och där fördelar vi arbetsuppgifter.


Container på plats för egen förrådsrensning

8 – 18 maj kommer föreningen att ha en container uppställd – så passa på att rensa i ditt eget förråd.


Anmälan:

Om du vill vara med och fika – anmäl hur många ni är som kommer senast torsdag 7 maj till Anna Bleckert (suppleant i styrelsen) på något av följande sätt:

•telefon: 076-111 38 93

•e-post: annaB@brfkurvan.se

•en lapp: antingen i brevinkastet till Kurvans kontor, eller i Annas brevlåda (55:an)Varmt välkomna önskar styrelsen!


Cykelrensning – Märk upp din cykel senast 8 maj!


Nu är det dags att göra en rensning bland cyklar i cykelställ och cykelförråd.


De cyklar som inte är märkta med namn och portnummer kommer vi lördagen 9 maj att samla in och omhänderta. Om ingen har gjort anspråk på cykeln inom tre månader kommer de att slängas eller lämnas till återvinning. (beroende på skick)2015-04-11


Nu har våra nya stadgar äntligen registrerats av Boverket. Så snart vi fått tillbaka de undertecknade originalen kommer de nya stadgarna att läggas upp på hemsidan.


Vi har anlitat ROT-partner för att upphandla och projektleda installationerna av våra nya säkerhetsdörrar till lägenheterna, och samtidigt skall vi även byta ut källardörrar och källarfönster som ett led i föreningens underhållsplan. Under årsmötet senare i vår planerar vi att ge en mer detaljerad beskrivning av säkerhetsdörrarna och därtill hörande arbeten.


Brf Kurvan kommer från och med den 1 maj att anlita Uppsala fastighetstjänst för att sköta skötseln av våra fastigheter. Redan på måndag den 13 april kommer dock Uppsala fastighetstjänst att inleda arbeten med att förbättra vår utemiljö. I ett första skede kommer detta att innebära kraftiga beskärningar och gallringar av buskage för att möjliggöra en föryngring. I slutändan kommer detta att resultera i en betydligt bättre växtlighet.


Spolningen av avloppsstammarna har till del fått senareläggas p.g.a. att man inte fått tillträde till en del lägenheter. Detta har medfört att en del trappuppgångar ännu inte har kunnat åtgärdas, då man måste ha åtkomst till samtliga avlopp för att kunna spola stammen i en trappuppgång.


Lördagen den 9 maj kommer vi att anordna arbets-/trädgårdsdag för alla medlemmar i föreningen. Närmare information kommer, men boka redan nu in detta datum i era kalendrar. I anslutning till trädgårdsdagen kommer vi även att beställa en container för grovsopor.


Skyddsrummen i låghusen har besiktigats och skall vid behov renoveras, då vi är ålagda av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att hålla dessa i funktionsdugligt skick. Motsvarande arbeten genomfördes i punkthusen 2013.


Vi vill påminna samtliga boende i föreningen om att respektera de regler som gäller för tvättstugorna. Reglerna sitter anslagna vid varje tvättstuga och finns även på hemsidan. Det är också helt oacceptabelt att stryka någon annan från bokningslistan!


Vi vill också påminna om att det INTE är tillåtet att ha blomlådor på utsidan av balkongräcket så att de kan trilla ner och skada människor. Ni som har blomlådor på utsidan måste flytta in dom på insidan. Iaktta även försiktighet vid vattning av balkonglådorna, så att det inte uppstår obehag för Era grannar


/ Styrelsen


2015-02-13


Den planerade spolningen av avlopps­stammarna har senarelagts p.g.a. av en befarad vattenläcka, som dock lyckligtvis inte var en läcka. Spolningen kommer istället att genomföras med början den 25 februari. Totalt kommer det ta ca tre veckor innan avloppen till samtliga lägenheter i föreningen är spolade. Närmare besked om exakt tidpunkt för respektive trappuppgång kommer att meddelas när det börjar bli dags.


Likaså har bytet av portkoder fått senareläggas p.g.a. tekniska problem. Avsikten är dock att byta portkoderna i närtid. Nya koder kommer att delas ut i brevlådorna till respektive hushåll.


Vår fastighetsskötare Per har sagt upp sig från Sweax och är tyvärr inte vår ”egen” fastighetsskötare längre. Vårt avtal med Sweax löper ut i vår och vi håller nu på att ta in offerter från olika fastighetsbolag och intervjua företrädare för dessa. Vår avsikt är också att kunna få en utökad skötsel och förnyelse av planteringarna och utemiljön i och med detta.


Arbetet med att byta till säkerhetsdörrar löper på och vi har nu fått in en del offerter från olika leverantörer. Vi planerar att även byta ut källardörrarna i anslutning till bytet av lägenhetsdörrar. Vi skall även beställa en service av våra nya ytterportar så att stängnings­anordningar o.dyl. fungerar som de skall även om det är kallt och snöigt ute.


Vi håller även på med en justering av vårt värmeregleringssystem för att få det något varmare i lägenheterna nu under vintern.Slutligen vill vi passa på att påminna om de parkeringsregler som gäller i föreningen: Har man garageplats så får man inte utnyttja övriga parkeringar i föreningen. De som inte har garageplats får endast parkera en bil på föreningens parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är inte heller avsedda för långtidsuppställning av fordon.


/ Styrelsen2015-01-11


Tack till alla som var med och dansade ut julen! På fliken bilder kan ni se några fina bilder som Jim Peter tagit på vår Knutsdans.


2015-01-05


Alla är välkomna till Knutsdansen söndagen den 11 januari kl. 16.00!


Samling runt granen vid Tiundagatan 55. Sång, dans och lekar för stora och små! Godispåsar till alla barn under 14 år.


Anmälan för godispåse skall ske senast den 9 januari till Anette Grandin. Tel: 070-48 81 06


2014-12-20


Efter beslutet om stadgeändring fortsätter vi nu arbetet med att byta till säkerhetsdörrar till alla lägenheter i föreningen. Vi håller nu på att ta in nya offerter från olika leverantörer. Vi planerar att även byta ut källardörrarna i anslutning till bytet av lägenhetsdörrar. Vi kommer att återkomma med löpande information om detta.


I januari 2015 kommer vi att genomföra spolning av avlopps­stammarna och vi håller även på med att planera in övriga underhållsarbeten för 2015.


I februari kommer portkoderna i föreningen att bytas. Nya koder kommer att delas ut i brevlådorna i god tid innan bytet.


Alla medlemmar är välkomna att spela pingis i pingisrummet, men rummet är inte är avsett för fotbollsspel.


Snart är det nyår. Tänk på att många, såväl djur som människor, blir mycket rädda av fyrverkerier och höga smällar, så vänligen skjut upp eventuella fyrverkeripjäser från t.ex. Stabbyfälten, och inte från innergården.


Söndagen den 11 januari kommer vi att ha vår traditionella knutsdans för att dansa ut julen. Vi kommer att skicka ut en separat inbjudan till detta, men boka in detta datum i era kalendrar redan nu.

 


Slutligen vill vi önska alla medlemmar


 

En riktigt God Jul och Gott nytt år!Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan2014-11-18


På extrastämman den 17 november 2014 beslöts enhälligt att de nya stadgarna skall antas. Så fort de nya stadgarna är registrerade och har trätt i kraft kommer vi att publicera dem här på hemsidan.


/ Styrelsen2014-11-10


Extrastämma


Välkomna till en extra föreningsstämma för att besluta om nya stadgar för Brf Kurvan. Extrastämman är den 17 november kl. 19.00 i Tiundaskolans matsal.

 


2014-10-25


Först vill vi rikta ett stort tack till alla som hjälpte till på föreningens trädgårds/arbetsdag i september! Bl.a. blev gångar och parkeringsplatser grusade, räcken målades, tvättstugorna, gymmet och pingisrummet städades, rabatter och buskar rensades, och nya lökar och blommor planterades. Dagen avslutades med att fira föreningens 60-årsdag med korvgrillning och tårta.


Vi har fortsatt arbetet med våra nya stadgar och har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma i november för att slutligt fastställa de nya stadgarna. En separat kallelse, tillsammans med de nya stadgarna, kommer att delas ut till varje hushåll innan mötet.


Vi kommer även att fortsätta arbetet med att se över utemiljön. De träd som blivit för gamla och tagits ned under året kommer att ersättas med nya, och vi planerar även att nyplantera träd.


Som ett led i underhållet av våra fastigheter har vi beställt en garantibesiktning efter bytet av fönster och balkongdörrar, och i januari skall vi genomföra stamspolning av föreningens avloppsledningar.


Föreningen har nu också tecknat en fastighetsförsäkring i försäkringsbolaget If. Detta innebär att man som enskild medlem inte längre behöver teckna ett särskilt bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring, då föreningen står för premiekostnaden för detta försäkringsskydd. Observera dock att hemförsäkring måste var och en teckna, och att det bara är det speciella tillägget för att man bor i bostadsrätt som kan tas bort.


Skälet till denna ändring är att det i händelse av t.ex. vattenskada blir väsentligt lättare att reglera skadan när samordning kan göras av ett försäkringsbolag som svarar för hela skadan. Om en skada inträffar skall detta snarast anmälas till styrelsen så att anmälan kan göras och rätt åtgärder vidtas.


/ Styrelsen


2014-09-01


Trädgårdsdag med 60-årskalas.


Vad?

 

Vi kombinerar en gemensam trädgårds-/arbetsdag med att också fira Brf Kurvan som fyller 60 år! Då bjuds det på korvgrillning, kaffe & tårta!


När?

 

Söndag 21 september. Kl 10 för dem som vill hjälpa till med enklare trädgårds- och underhållsarbete och kl 14.30 för dem som inte har möjlighet att arbeta men ändå vill komma på kalas!


 

Hur?

 

Vi träffas utanför Kurvans kontor (57:an) och där fördelar vi arbetsuppgifter som kan göras. Kalaset kör vi utomhus mellan Tiundagatan 50 och 52.


 

Anmälan:

 

Om du vill komma på kalaset – anmäl hur många ni är som kommer senast torsdag 17 september till Anna Bleckert (suppleant i styrelsen) på något av följande sätt:

•telefon 076-11 38 93

•e-post: annaB@brfkurvan.se

•en lapp: antingen i brevinkastet till Kurvans kontor, eller i Annas brevlåda (55:an)Varmt välkomna önskar styrelsen!


 

2014-06-15

Vi hade vår ordinarie årsstämma den 27 maj. Protokollet från stämman är nu utdelat till samtliga hushåll och finns även att läsa på föreningens hemsida. På stämman antogs bl.a. nya stadgar. För att dessa slutligt skall kunna fastställas krävs dock ytterligare en föreningsstämma. Vi har därför för avsikt att hålla en extrastämma efter semesterperioden. Så snart de nya stadgarna har trätt i kraft kommer vi att gå vidare med bytet av lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar.


Resultatet av enkäten som utgjort en del av underlaget till vår nya underhållsplan är nu sammanställt. Totalt svarade 112 hushåll av 138, vilket är en bra svarsfrekvens. En vanligt förekommande synpunkt var att det är för kallt i lägenheterna, en del problem med fönster och balkongdörrar påtalades också (bl.a. svårigheter att stänga), liksom behov av att åtgärda asfalteringen samt putsen på balkongernas undersidor. Många vill också se en förbättring av utemiljön, främst genom nyplantering av träd och buskar. 57% (59% av de svarande som bor i något av punkthusen) vill också att en häck planteras vid gamla banvallen. 82% av de svarande har önskemål om säkerhetsdörr.


Vår nya underhållsplan är nu snart klar. Förutom det planerade bytet till säkerhetsdörrar finns det inte behov av några riktigt stora underhållsåtgärder de kommande åren. Överlag är föreningen väl underhållen. Till de saker som vi planerar att åtgärda först hör bl.a. asfalteringarna, balkongernas undersidor, spolning av avloppsstammar, renovering av hussocklarna samt byte eller renovering av källarfönster och källardörrar. Senare under året kommer även en slutbesiktning efter fönsterbytet att genomföras. Vi kommer även att se över uppvärmningen av lägenheterna.


Vi kommer även att fortsätta arbetet med att se över utemiljön, och som ett led i detta blir det gemensamma trädgårdsdagar/arbetsdagar där alla är välkomna. Vi planerar att ha den första trädgårdsdagen/arbetsdagen den 21 september, så boka redan nu in detta datum i era kalendrar.Slutligen vill vi önska samtliga medlemmar en riktigt Glad sommar!/Styrelsen

 


2014-06-05


Vi hade ordinarie föreningsstämma den 27 maj, då vi bl.a. tog beslut om stadgeändring. Vi har för avsikt att ha en extra föreningsstämma efter semestrarna, för att slutligt fastställa stadgarna. När protokollet från årsstämman är utskrivet och justerat kommer det att delas ut till medlemmarna och publiceras här på hemsidan. Vi kommer också att inom kort presentera resultatet från enkäterna om underhållsplanen.


/Styrelsen


2014-03-31


Inom kort kommer enkäter att delas ut som ett led i vår nya underhållsplan. Enkäten innehåller frågor om såväl lägenheterna som vår gemensamma yttre miljö. Vänligen lämna in era svar senast den 13 april i brevlådan vid styrelselokalen på Tiundagatan 57. En del hushåll kommer även att intervjuas, de som berörs kommer att kontaktas separat.


Under våren kommer vi att hyra en container där föreningens medlemmar kan slänga grovsopor. Containern kommer att stå uppställd i anslutning till parkeringen vid Tiundagatan 52-54 den 25 april - 5 maj.


Pingisbordet är nu lagat och har fått nytt nät. Alla medlemmar är välkomna till pingisrummet som ligger i källaren under 52A. Någon särskild nyckel kommer inte att behövas.


Vi kommer inom kort även att skicka ut ett förslag på nya stadgar till alla medlemmar. Vår målsättning är att ha en extra föreningsstämma innan den ordinarie föreningsstämman i maj. Därefter hoppas vi kunna gå vidare med bytet av lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar.2013-12-22


Vi hade en extra föreningsstämma den 11 december för att besluta om att vi i föreningens regi skulle installera säkerhetsdörrar till lägenheterna. I korthet beslöts följande på stämman (protokollet i sin helhet kommer att delas ut inom kort):


Vi skall ändra föreningens stadgar så att det tydliggörs att lägenhetsdörrarna tillhör det yttre underhållet, d.v.s. att det är föreningens ansvar, och inte den enskilde medlemmens.


Stämman uppdrog även åt styrelsen att inkludera ett byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i den nya underhållsplan som vi nyligen upphandlat.


Som ett led i den nya underhållsplanen kommer enkäter att delas ut till samtliga hushåll, och en del hushåll kommer även att intervjuas, för att vi på bästa sätt skall kunna kartlägga vårt behov av underhåll för vår gemensamma yttre miljö.


Vi i styrelsen har ambitionen att ta fram ett förslag på nya stadgar under inledningen av 2014, delge detta till samtliga medlemmar, och sedan utlysa en extra föringsstämma under början av året, följt av den ordinarie föreningsstämman i maj. Därefter hoppas vi att kunna inleda utbytet av samtliga lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar.


Vid tjugondagknut kommer vi att ha vår traditionsenliga knutsdans, för att dansa ut julen. Alla är välkomna, stora som små. Närmare information kommer i början på nästa år.


Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt,


God Jul och Gott Nytt År!


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan


 

2013-09-08Nu lider sommaren mot sitt slut och vi hoppas att alla har njutit av det fina vädret.


I styrelsen har vi nu börjat ta in offerter på nya källardörrar, och vi hoppas att vi skall kunna få de gamla dörrarna utbytta under året. Vi har även fortsatt arbetet med att ta fram mer detaljerade kostnadsförslag inför ett eventuellt byte av lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar. Vår målsättning är att ha en extra föreningsstämma senare under året, där vi presenterar vad ett byte skulle innebära, framförallt med avseende på kostnaderna, och att medlemmarna då får fatta beslut om vi skall byta till säkerhetsdörrar eller inte.


Vi håller även på att ta in offerter på en ny underhållsplan, då vår nuvarande löper ut under året. Vår avsikt är att även ta med planerade förbättringar av yttermiljön, såsom nyplanteringar, förnyelse av sittgrupper etc. i den nya underhållsplanen.


På förekommen anledning vill vi även påminna om de regler som gäller för bokning av tvättstugorna: Varje hushåll får boka max två tvättpass i följd. Ett hushåll kan bestå av flera lägenheter (sammanslagna lägenheter, lägenheter med uthyrningsdel etc.) men man får ändå bara boka max två tvättpass i följd per hushåll.  Bokningslistor sitter på anslagstavlan utanför respektive tvättstuga. Inneboende och hyresgäster måste boka i hyresvärdens namn. Inga bokningar får göras i annat namn än den som är registrerad ägare till en bostadsrätt i föreningen.


Till sist vill vi önska alla medlemmar en trevlig höst.


2013-05-21


Årsmötet är avklarat och styrelsens sammansättning har ändrats något pga. att Cecilia flyttat och att Karin avsagt sig sitt uppdrag. Vilka som sitter med i styrelsen finns under fliken Styrelsen till vänster.Nu är det sommartid och grilldags. Vi vill påminna om att grillning INTE är tillåten på balkongerna utan måste ske ute på våra stora, fina innergårdar. Tänk också på att INTE slänga varma engångsgrillar och kol i soptunnorna. Tänk också på att inte grilla alltför nära husen p.g.a. brandrisken, och för att röken kan störa grannarna.


Vi vill be Er om att inte slänga fimpar från balkonger eller fönster. Det ser redan tämligen otrevligt ut nedanför en del balkonger i föreningen.


Vi vill också påminna om att det INTE är tillåtet att ha blomlådor på utsidan av balkongräcket så att de kan trilla ner och skada människor. Ni som har blomlådor på utsidan måste flytta in dom på insidan. Iaktta även försiktighet vid vattning av balkonglådorna, så att det inte uppstår obehag för Era grannar.

 

GLAD SOMMAR!


Med vänliga hälsningar Styrelsen2013-01-25


Vi har nu påbörjat renovering av våra skyddsrum då vi är ålagda av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att hålla dessa i funktionsdugligt skick. Under renoveringen är det extra viktigt att skyddsrummen inte är belamrade med bråte och saker som inte skall förvaras där. Se därför till att senast den 1 februari ta bort eventuella saker (gamla möbler etc) som inte skall stå där, annars kommer de att fraktas bort.


Vårt nya energistyrsystem är nu i full drift. Efter vintersäsongen kommer vi att genomföra en noggrann utvärdering för att se hur systemet fungerat jämfört med hur det var tidigare. Hittills är resultaten mycket goda.Kommunen har nu meddelat att man beviljat bygglov för förskolemoduler på fältet framför Tiundagatan 57-63, bortom gamla banvallen. Det blir ett antal envåningsmoduler på området. Grävarbeten har redan påbörjats och förskolan skall stå klar i vår. Anledningen är att Hällby förskola flyttas eftersom det skall byggas fler bostäder på gamla cementgjuteriets tomt.


Vid gamla cementgjuteriet, på den nya Mimmi Ekholms plats, kommer det även att färdigställas 14 nya affärslokaler, för livsmedelsbutik, restaurang m.m. Exakt vilka affärer det blir är ännu inte klart.


Under julhelgen hade vi ett brandtillbud, som lyckligtvis inte resulterade i några personskador. Vi vill dock påminna alla medlemmar om vikten av att ha en fungerande brandvarnare, gärna två i större lägenheter.


Den trädgårdskommitté som tillsattes under trädgårdsmötet i höstas har haft ännu en träff och vi återkommer med mer information längre fram om hur vi skall kunna göra vår gemensamma utemiljö ännu trevligare.2013-01-08


Välkomna till Knutdansen!


Alla är välkomna till Knutdansen söndagen den 13 januari kl. 16.00.


Samling runt granen vid Tiundagatan 55. Det blir sång, dans och lekar för stora och små. Godispåsar till alla barn under 14 år!


Anmälan för godispåse ska ske senast 11 januari till Anette Grandin, mobilnummer: 070-148 81 06.


Välkomna!


2012-12-04


På trädgårdsmötet den 28 november lyftes många tankar och idéer upp om vår utemiljö. För att driva frågan vidare så beslutade man att tillsätta en Trädgårdskommitté. Följande personer sitter med i kommittéen:


Glenn Fröberg - 52B


Anna Bleckert - 55


Kia Unné - 57


Christine Tillman - 56A


Anette Grandin - 50BÖnskas kontakt med Trädgårdskommittéen så maila till info@brfkurvan.se.


2012-11-09


Information från Styrelsen - Trädgårdsmöte


Alla medlemmar i Brf Kurvan är hjärtligt välkomna till ett trädgårdsmöte, där vi skall diskutera vad som kan göras för att ytterligare förbättra vår gemensamma utemiljö. Platsen blir Tiundaskolans matsal och mötet kommer att äga rum onsdagen den 28 november kl. 18.30. Någon föranmälan behövs inte. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta.


I närtid kommer en inspektion att genomföras med anledning av de reklamationer som kommit in efter fönsterrenoveringen. Berörda hushåll har kontaktats av vicevärden. Mindre fel kommer att åtgärdas direkt och för övriga anmärkningar kommer ett åtgärdsprotokoll att upprättas så att fönsterfirman skall kunna åtgärda dessa senare under hösten/vintern. Detta blir dock inte sista besiktningen av de nya fönstren. En slutlig garantibesiktning skall genomföras fem år efter bytet.


Tyvärr har antalet hyresavier som inte betalats i tid ökat på senare tid. Detta medför såväl större arbete som ökade kostnader för vår förvaltning, vilket i slutändan drabbar samtliga medlemmar. Om man inte betalar hyran trots påminnelse kommer den slutligen att gå till inkasso. Vi rekommenderar alla medlemmar att kontakta Visma (kontaktuppgifter finns på hyresspecifikationen) för att få hyran på autogiro.ComHem, vår leverantör av kabel-TV, har ändrat kanalplatserna för Discovery och BBC. För att kunna se dessa kanaler igen måste man göra en ny kanalsökning på sin TV.


Trevlig höst!


2012-10-15


Listerna till våra nya ytterportar har som ni säkert märkt ännu inte monterats. Anledningen är att kodlåsen på en del portar skall flyttas något, bl.a. för att man lättare skall kunna komma åt att slå koden. Så fort detta är gjort av Swesafe, kommer dörrfirman och sätter listerna på plats.


Vi har nu sammanställt och lämnat in de reklamationer som kommit in med anledning av fönster-renoveringen. Vi har ännu inte fått svar om när fönsterfirman kommer för att åtgärda de anmärkningar som finns. Vi återkommer med besked så fort vi vet.


Senare i höst skall vi även ha ett trädgårdsmöte för alla intresserade medlemmar, där vi skall diskutera vad som kan göras för att ytterligare förbättra vår gemensamma utemiljö. En separat kallelse kommer att sättas upp om detta när vi bokat lokal etc.


I övrigt så kommer vårt nya energistyrsystem att slutligt trimmas in nu under hösten. Systemet har fler mätsensorer jämfört med det gamla systemet, och tar även bättre tillvara på den värmeenergi som lagras i huskropparna. Hittills så är resultaten mycket goda, och vi räknar med att vi får såväl behagligare komforttemperatur inne i lägenheterna, som minskade uppvärmningskostnader.


Trevlig höst!2012-06-28


Samtliga nya ytterportar har nu tillverkats och kommer att monteras i föreningen portuppgångar efterhand. De nya portarna kommer att vara försedda med kodlås. Den kod som kommer att gälla har meddelats respektive hushåll. Skulle ni ha glömt koden kan ni kontakta någon i styrelsen.


I höst skall vi ta upp eventuella reklamationer som finns efter fönsterbytet i föreningen. Vi ber därför er som har eventuella anmärkningar att meddela detta, antingen genom att skriva en lapp och lämna i brevlådan vid styrelselokalen på Tiundagatan 57, eller via e-post till info@brfkurvan.se. Ange namn, portuppgång samt telefonnummer. Vi behöver uppgifterna senast den 10 september 2012.


Vi återkommer med mer information efter sommaren, då vi bl.a. skall ha ett trädgårdsmöte för alla intresserade. Hjälp gärna till att vattna våra gemensamma blommor i krukorna utomhus, om inte regnet sköter om den saken.


Trevlig Sommar!2012-05-21


Påminnelse från Styrelsen


Samtliga medlemmar i BRF Kurvan är sedan tidigare kallade via brev till årsstämman som går av stapeln på onsdag den 23/5 kl. 18.30 i Tiundaskolans matsal. Välkomna!


 

2012-04-01


En ny ytterport har provmonterats i 61:an. Vi har diskuterat lämpliga dörrstoppanordningar och brytskydd med leverantören och under våren kommer portarna i övriga hus att bytas ut efterhand. De nya portarna kommer att vara försedda med kodlås samt kunna öppnas med vanlig nyckel. Under nattetid (kl. 23-03) måste man dock ha nyckel för att kunna öppna porten. Aktuella koder kommer att meddelas respektive hushåll då portarna installeras.


Vårt nya energistyrsystem börjar också komma på plats. Ett antal nya sensorer till systemet har installerats och vi räknar med att kunna få systemet intrimmat innan sommaren. 


Vi vill även passa på att meddela att föreningens allmänna utrymmen måste tömmas på saker som inte skall förvaras där. Det får inte förvaras saker på vindarna. I punkthusens cykelrum och skyddsrum får endast cyklar förvaras. I barnvagnsrummen får endast barnvagnar, barnleksaker samt rollatorer förvaras. Av brandsäkerhetsskäl, samt för att barnvagnar och rollatorer skall få plats, kommer därför dessa utrymmen att rensas ut. Medlemmar som har saker som inte skall förvaras på dessa platser uppmanas därför att flytta bort dessa senast den 27 april 2012.


Vi vill påminna om att rastning av hundar på föreningens mark inte är tillåten.


Under våren är det även dags för den årliga föreningsstämman. Kallelser kommer inom kort.


Slutligen vill vi önska alla medlemmar en Glad Påsk.

 


2012-01-17

 

Vi vill börja med att önska alla en god fortsättning på det nya året, och vi hoppas att de som var med och dansade ut julen vid vår knutdans den 15 januari hade roligt.


Bytet av ytterportar börja närma sig och i närtid kommer provmontage att genomföras i 61:an. Därefter kommer portarna i övriga hus att bytas efterhand under vintern/våren.


Vi har även beslutat att köpa in ett energistyrsystem från företaget EnReduce. Detta system är utvecklat på basis av forskningsresultat från KTH och utnyttjar flera känsliga sensorer (idag har vi bara en, som endast mäter yttertemperatur) och drar även nytta av den inlagrade värmeenergi som finns i en byggnad. Med systemet räknar vi med att kunna sänka värmekostnaderna med upp till 14%, och få en jämnare och mer behaglig komforttemperatur, d.v.s. det skall inte bli kallare i lägenheterna, trots besparingen på värmekostnaderna.


Såväl de nya ytterportarna som energistyrsystemet betalar vi med sparade pengar, så dessa investeringar kommer inte att medföra någon hyreshöjning. Kostnaden för det nya energistyrsystemet kommer dessutom att vara intjänad på mindre än två år.


Från och med den 1:a februari kommer tiderna för tvättstugorna att ändras. Det kommer fortfarande att vara tre tvättpass, men med något förändrade tider enligt följande:


morgonpasset kl. 07.00-12.00


dagpasset kl. 12.00-17.00


kvällspasset kl. 17.00-22.00


Den största förändringen blir att det inte kommer att vara någon överlappning av tiderna för tvättstuga och torkrum, d.v.s. man disponerar både tvättstuga och torkrum under hela sitt tvättpass, men har inte tillgång till torkrummet en timme in på efterföljande pass. Fortfarande gäller att bokad tid gäller, d.v.s. det finns inte någon 15-minutersregel om att tvättstugan blir ledig om man inte kommer dit i exakt tid. Vet man med sig att man kommer sent, eller slutar tidigare än sin bokade tid, kan man med fördel skriva in det på bokningslistan.2012-01-10


Dags för Knutdansen 2012!


Söndagen den 15 januari klockan 16.00 samlas vi runt granen på Tiundagatan 55.


Det blir sång, dans och lekar för stora och små. Godispåse till alla barn under 14 år.


Observera att anmälan för godispåse måste ske senast den 13 januari till:


Anette Grandin, Tiundagatan 50 B.


E-post: nettan@brfkurvan.se


Telefon: 018 - 52 14 90.


Välkomna!


2011-12-20


Det lackar mot jul och snart har vi ett nytt år.


Precis innan vintern kom på riktigt så hann vi få lekborgen på innergården helt färdigrenoverad och lekplatserna i anslutning till punkthusen har nu monterats och iordningställts enligt gällande EU-standard. Förhoppningsvis kommer de nya gungorna att utnyttjas flitigt under kommade år.


Föreningens traditionella Knutsdans kommer att gå av stapeln söndagen den 15 januari kl. 16.00. Stora som små är hjärtligt välkomna att dansa ut julen. Samling vid julgranen. Vi återkommer med närmare information i början på nästa år, men boka in detta tillfälle redan nu i era kalendrar.


Barnvagnsrummet i hörnet av 54 och 56 är i första hand avsett för förvaring av barnvagnar och rullatorer. På senare tid har dock största delen av förrådet kommit att upptas av möbler och andra saker som inte skall förvaras på denna plats. För att barnvagnar och rullatorer skall få plats kommer därför förrådet att rensas ut. Medlemmar som har saker som inte skall vara där uppmanas därför att flytta bort dessa senast den 31 januari 2012.


Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt


God Jul och Gott Nytt År!

 


2011-11-07


De två pilarna som står vid punkthusen 53-55 och vid 63:an har blivit så gamla att de måste åtgärdas för att kunna stå kvar. Dessa två träd kommer därför att hamlas (grenverket tas bort så att nya grenar kan växa ut). Detta kommer att utföras den 15-16 november.


Nästa höst kommer nya träd att planteras nära de gamla pilarna, så att vi har någorlunda stora träd kvar när våra gamla pilar slutligen faller för ålderstrecket om tiotalet år.


All trädvård och markarbeten kommer att utföras av certifierade arborister med utbildning i livräddning av träd enligt de senaste rekommendationerna.


Styrelsen


2011-10-01


Nu har äntligen den sista fasen av lekborgens renovering påbörjats. Gammalt virke kommer att bytas ut och borgen kommer sedan att målas. Vi hoppas också att vi snart skall kunna hitta en firma som kan iordningställa och montera upp de nya lekplatserna vid punkthusen enligt gällande EU-föreskrifter.


Vi har även anlitat en arborist (trädspecialist) som inspekterat våra träd under september. Resultatet blev att de två stora pilarna som står vid punkthusen 53-55 och vid 63:an har blivit så gamla att de måste åtgärdas för att kunna stå kvar. Under november månad kommer därför dessa två träd att hamlas (grenverket tas bort så att nya grenar kan växa ut). I anslutning till detta kommer även nya träd att planteras nära de gamla pilarna, så att vi har någorlunda stora träd kvar när våra gamla pilar slutligen faller för ålderstrecket om tiotalet år. Nyplanteringen kommer dock att ske tidigast nästa höst. All trädvård och markarbeten kommer att utföras av certifierade arborister med utbildning i livräddning av träd enligt de senaste rekommendationerna.


Vi har också genomfört fler studiebesök för att titta på dörr- och låslösningar och fått in en del offerter på nya ytterportar, som blir första steget i utbytet av föreningens dörrar. Vi kommer därefter att gå vidare med utbyte av källardörrar där så behövs. De nya ytterportarna kommer att bli trädörrar i ek med glasytor i liknande modell som vi har nu. Vi väntar dock på offerter från flera leverantörer för att ha ett så bra underlag som möjligt innan vi lägger en beställning. Vi återkommer med närmare information efterhand. Ett eventuellt utbyte av dörrarna till lägenheterna kommer som tidigare meddelats att först tas upp för beslut antingen på ordinarie årsstämma eller på en extrastämma, då det rör sig om en stor investering.


Slutligen vill vi åter påminna innehavare av garage att det INTE är tillåtet att parkera på föreningens övriga parkeringsplatser om man har garageplats. Det är ont om parkeringsplatser, och lång väntetid för garageplats, så vänligen respektera att övriga parkeringsplatser endast är till för de medlemmar som saknar garage.


2011-06-22


Den 19 maj hölls ordinarie föreningsstämma i Tiundaskolans matsal. På årsstämman informerades bl.a. om att avgifterna höjs med 2,5% fr.o.m. juli 2011, att problemen med fastighetsnumreringen nu har klarats ut, att föreningens ytterportar skall bytas ut i ett första steg och att styrelsen fortsätter arbetet med att se över möjliga lösningar för säkerhetsdörrar. Protokollet från årsstämman kommer inom kort att delas ut till respektive hushåll.


Nu är det sommar och grillsäsong. Vi vill passa på att påminna om att grillning inte är tillåten på balkongerna. Tänk även på att inte slänga varma engångsgrillar och kol i soptunnorna. Det har redan brunnit en gång under våren. Tänk också på att inte grilla alltför nära husen p.g.a. brandrisken, och för att röken kan störa grannarna.


Tänk också på att inte placera balkonglådor så att de kan trilla ner och skada människor. Iaktta även försiktighet vid vattning av balkonglådorna, så att grannen under inte dränks i vatten.


I övrigt har nu grävarbeten genomförts utanför vår hyreslokal på Tiundagatan 59 p.g.a. vattenläckor, vilka nu skall vara åtgärdade. Under sommaren hoppas vi även att renoveringen av lekborgen på innergården skall kunna fortsätta och att lekplatserna vid punkthusen skall monteras.


Slutligen vill vi passa på att önska alla medlemmar en


Glad Sommar!önskar Styrelsen2011-05-16


Container för grovsopor

Passa på att vårstäda och tömma era källarförråd på grovsopor.


En container för grovsopor kommer att stå uppställd i anslutning till parkeringen på gården vid Tiundagatan 54 mellan den 20 och 30 maj.


Observera att endast brännbart material får slängas i containern, den är inte avsedd för miljöfarligt avfall såsom elektronik, kemikalier, lysrör, tv-apparater, kylskåp och andra vitvaror. Miljöfarligt avfall skall som vanligt lämnas till kommunens återvinningscentraler, t.ex. den i Librobäck.


Styrelsen


2011-05-05


Kallelse till ordinarie föreningsstämma


Medlemmarna i BRF Kurvan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2011.


Tid: Torsdagen den 19 maj kl. 18.30


Plats: Tiundaskolans Matsal


Dagordning: Klicka Här


Efter avslutad föreningsstämma har medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Anmälan till stämman kan antingen ske via dokument som delats ut till medlemmarna eller via e-post till: info@brfkurvan.se. Skriv namn och antal personer som kommer att delta på stämman i mailet.


Välkomna!


Leif Grönbladh                                                                                                              Ordförande2011-03-08


Våren nalkas och arbetet med föreningens gemensamma angelägenheter löper på. Rökluckorna i punkthusens trapphus har nyligen inspekterats och samtliga luckor fungerar tillfredsställande. Under våren kommer dock förebyggande underhållsarbeten, bl.a. målning och utbyte av en del trädetaljer, att genomföras på en del av rökluckorna.


Arbetet med att se över möjliga lösningar för säkerhetsdörrar fortsätter och styrelsen har bl.a. genomfört ett studiebesök vid en leverantör för att titta närmare på utbud, låslösningar m.m. Vi har beslutat att i första skedet gå vidare med utbyte av ytterportar och källardörrar, då flera av dessa börjar bli gamla och blåser upp vid hårda vindar etc. Frågan om föreningen även skall byta ut dörrarna till lägenheterna kommer som tidigare meddelats att först tas upp för beslut antingen på ordinarie årsstämma eller på en extrastämma, då det rör sig om en stor investering. 


Vattenförbrukningen i en del av föreningens hus har börjat öka och vi håller på att undersöka om det beror på felaktiga mätare eller på andra orsaker. Det har nu gått många år sedan stambytet så vi vill uppmärksamma alla medlemmar på att droppande kranar och rinnande toaletter förbrukar mycket vatten helt i onödan, så byt packningar när vatten står och droppar.


Under mars kommer Uppsala Vatten AB att inleda arbeten med att lägga om spill-, vatten- och dagvattenledningar i Hällbygatan. Dessa arbeten skall pågå fram till sommaren och kommer tyvärr att medföra vissa störningar i vattenleveranserna, t.ex. lägre tryck och kortare avstängningar. Arbetena kommer även att innebära en del byggtrafik till och från Hällbygatan och buller och vibrationer kan även förekomma inom området.


Styrelsen


2011-03-01


Uppdaterad information om TV- och radiokanaler

BRF Kurvan har det analoga grundutbudet från ComHem när det gäller TV- och radiokanaler samt tre extra TV-kanaler. (BBC, Discovery och Viasat Sport)


Under "Kabel-TV & Bredband" i menyn till vänster finns en lista på kanaler och kanalplatser. Om en kanal plötsligt försvunnit så kan den tagits bort ur grundutbudet eller fått byta kanalplats. Gör en ny sökning och se om kanalen hittas. Om kanalen ändå saknas så kan man klicka på länken till ComHem och där få information om vad som skett med kanalen.


I fall man önskar andra kanaler än BRF Kurvans analoga grundutbud så hänvisar vi till ComHem:s digitala utbud. Kontaktuppgifter till ComHem finns även under "Kabel-TV & Bredband".


 

2010-12-15


På grund av byggarbetena vid gamla cementgjuteriet har busslinjesträckningen för linje 9 ändrats och hållplatsen vid vår väntkur på Tiundagatan har därmed flyttats till Prästgårdsgatan. Information om detta skall ha kommit i era brevlådor, annars finns information vid hållplatserna och på Uppsalabuss hemsida: www.ul.se.


I övrigt löper arbetena på. Två motorvärmarplatser har nu iordningställts, hängrännorna på garagelängan har bytts bland annat, och i vår blir det även en del grävarbeten utanför vår hyreslokal på Tiundagatan 59 p.g.a. läckande rör. Vi väntar också på fler offerter på säkerhetsdörrar och på fler offerter rörande förnyelsen av lekplatserna vid punkthusen. Vi återkommer med mer information om detta längre fram.


Vi vill också hälsa alla medlemmar hjärtligt välkomna på Knutsdans den 16 januari kl. 16.00 då vi dansar ut julen. Samling vid julgranen. Det blir musikunderhållning för alla och godispåsar till de små. Anmälan sker till Anette Grandin i 52A. Telefon: 018-52 14 90.


Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt


God Jul och Gott Nytt År!


Styrelsen

 

2010-12-07


Ny fastighetsskötare


Fr.o.m. 2011-01-01 får BRF Kurvan en ny fastighetsskötare då Sweax träder in i stället för Riflex. Vår hustomte, Per, byter arbetsgivare och kommer även fortsättningsvis att se om våra hus.


Styrelsen2010-12-07


Förändring Öppettider BRF Kurvans kontor


Fr.o.m. 2011-01-01 ändras öppettiderna för kontoret på Tiundagatan 57.


Vi kommer endast att ha öppet den första, helgfria måndagen i varje månad.


Tiderna är oförändrade, 17.00-18.00.


 

2010-11-21


Information om parkeringsplatser med motorvärmare

 

De två motorvärmarplatserna som iordningställts vid garagelängans gavel är nu uthyrda. Vänligen respektera att dessa platser är reserverade.


2010-08-30


Mer information från styrelsen


Med anledning av behovet av att renovera en del av portarna har Styrelsen nu inlett ett arbete med att se över möjligheterna till att även installera säkerhetsdörrar till lägenheterna. Vi skall se över vilka leverantörer och dörrlösningar som finns, kostnader m.m. och återkommer i frågan. Blir det fråga om byte av alla dörrar, helt i föreningens regi, så kommer vi att ta upp detta antingen på den ordinarie årsstämman eller på en extrastämma.


I övrigt har vi haft en del problem med översvämningar i anslutning till de kraftiga regnen, men detta skall nu förhoppningsvis vara åtgärdat.Inom kort kommer det att sättas upp en ny torkställning utanför 50-52. Under hösten skall belysning sättas upp vid garagelängan, där även hängrännorna skall bytas ut, och motorvärmaruttag kommer att göras i ordning. Vidare kommer lekborgen på innergården att målas, och vi ser nu över de sista offerterna som kommit in för renovering av lekplatserna vid punkthusen. Vi ser även över möjligheterna att i anslutning till detta nyplantera buskar m.m. Vi håller även på att se över vårt bredbandsavtal, för att om möjligt få lägre kostnad och större valfrihet.


Lördagen den 25 september, med start kl. 11.00, är det planteringsdag i föreningen. Alla är hjärtligt välkomna att delta, och vi återkommer med närmare information.2010-08-24


Återvinningsrummet - Regler


På förekommen anledning måste Styrelsen uppmana samtliga medlemmar att respektera regler för återvinningsrummet. Den senaste tiden har ordningen i återvinningsrummet varit bedrövlig!

Endast de fraktioner som tydligt står angivna vid respektive kärl får slängas där.


Övrigt avfall som matrester, byggavfall, uttjänta elektronikprodukter m.m. får INTE kastas i återvinningsrummet.


Blir det inte omedelbar bättring måste vi antingen höja medlemsavgifterna för att kunna täcka de stora extrakostnader som uppstår för bortförsel och städning, eller helt sonika stänga återvinningsrummet.För de medlemmar som hyr ut hela eller delar av sitt boende så vill Styrelsen påminna om att Ni är ansvariga för att Er hyresgäst känner till och följer BRF Kurvans ordningsregler m.m.


Styrelsen2010-06-21


Information från styrelsen


I styrelsen har vi nu inlett arbetet med att följa upp de beslut som fattades av föreningsstämman den 26 maj.


Två parkeringsplatser med motorvärmaruttag i anslutning till garagelängan kommer att iordningställas, märkas upp och tilldelas i enlighet med kölistan till garagen. Vidare kommer belysningen på garagelängans baksida att förbättras och förses med rörelsesensor.


Vi har även fortsatt arbetet med pågående renoveringar och förbättringar av lekplatserna, sedan tidigare planerad ny- och kompletterande plantering av buskar och blommor, och vi har även inlett en uppföljning av diskussionen på årsstämman angående förbättrad utemiljö i form av belysning, stenpartier, planteringar m.m.


Därutöver fortsätter vi i styrelsen att se över möjligheterna till en effektivare styrning av värmesystemet och andra energibesparande åtgärder. Vi håller även på att undersöka möjliga lösningar för införande av nya portlås och renovering av själva portdörrarna.


Andra frågor vi arbetar med är möjligheten att få fler parkeringsplatser som kan disponeras av föreningens medlemmar, vi planerar för asfaltering av bl.a. infarterna och framför garagen och vi håller även på att se över tvättstugorna.


Vi återkommer med mer information efter sommaren.


Trevlig sommar önskar vi föreningens alla medlemmar!


Styrelsen

 

2010-06-01


Kontoret håller sommarstängt


Under perioden 1 juni t.o.m. 15 augusti håller BRF Kurvans kontor sommarstängt. Vid behov av kontakt hänvisar vi till Vicevärden eller Styrelsen. Kontaktuppgifter finns under resp. flik till vänster.Glad Sommar!


Styrelsen

 

2010-05-10


Kallelse till ordinarie föreningsstämma


Medlemmarna i BRF Kurvan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2010.


Stämman äger rum onsdagen den 26 maj kl. 18.30 i Tiundaskolans Matsal.


Ärenden på stämman enligt utdelad dagordning.


Efter avslutad föreningsstämma har medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen.Anmälan om deltagande kan lämnas skriftligen till föreningens kontor eller via mail till info@brfkurvan.se. Anmälan ska innehålla namn och antal personer som ska delta och vara föreningen tillhanda senast 2010-05-24.Välkomna!Leif Grönbladh


Ordförande2010-03-05


Snösmältning


Risken för vatteninträngning i källarutrymmen ökar nu i och med snösmältningen. Observera att det är lämpligt att tillse att man inte har saker stående direkt på källargolvet i förråden. Ansvaret för detta ligger på resp. förrådsinnehavare.

 


2010-02-01


BRF Kurvan har driftsatt sin hemsidaBRF Kurvan finns numera representerat på nätet med sin hemsida www.brfkurvan.se.


Efterfrågan på en hemsida har vuxit fram under en tid och nu är den alltså verklighet.Information och nyheter