Överlåtelser och andrahandsuthyrning

Överlåtelser och hantering av panter för Brf Kurvan sköts fr.o.m. 2017 av Nabo (f.d. Ekonomisk förvaltning i Uppsala AB), som tar ut en avgift för detta.


Överlåtelseavgiften är 2,5% av gällande års prisbasbelopp (2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr, vilket medför att avgiften blir 1163 kr) vilket betalas av köparen av en lägenhet.

 

Pantsättningsavgiften är 1% av prisbasbeloppet (465 kr/pantsättning enligt 2019 års prisbasbelopp) och betalas av den som belånar sin lägenhet.


Meddelanden om pantförskrivningar etc skall skickas till:

Nabo

Box 2058

750 02 Uppsala


Nya medlemmar i Brf Kurvan måste beviljas inträde av styrelsen.

 

Andrahandsuthyrning får endast ske efter att man erhållit ett skriftligt tillstånd från styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren måste skriftligen ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning hos styrelsen. I ansökan skall skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den skall pågå, samt till vem lägenheten skall upplåtas.


Det skall finnas skäl för att andrahandsuthyrningen skall kunna godkännas, t.ex. 

•Vid arv eller gåva kan förvärvaren få tillstånd i ett år.

•Provsamboende under begränsad tid.

•Studier och arbete på annan ort under begränsad tid.

•Uthyrning fram till pensionering, under en övergångstid/begränsad uthyrningstid.

 

Föreningen har befogad anledning att neka tillstånd till andrahandsuthyrning, t.ex.

•Brf kan ha invändning mot hyresgästens personliga kvalifikationer.

•Tidsfaktorn skall vägas in.

•Personliga egenskaper hos hyresgäst, tidsfaktorn och hänsynen till föreningen kan därför vara sådant som väger tyngre än bostadsrättshavarens beaktansvärda skäl.

 

Uthyrning av sin lägenhet via Airbnb el.dyl är inte tillåtet i Brf Kurvan, då det är att betrakta som kommersiell hotellverksamhet (Se föreningens stadgar § 51 Förverkande/Förverkandegrunder).


Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning på 10% av gällande års prisbasbelopp så f.n. blir avgiften 4 650 kr/år, eller 388 kr/mån om man endast hyr ut sin lägenhet några månader.Vi rekomenderar alla medlemmar att betala sin månadsavgift via autogiro. Detta kan man enklast anmäla direkt via sin internetbank eller genom att skicka in blanketten som finns på länken här nedan:

Autogiro