Överlåtelser och andrahandsuthyrning

Överlåtelser och hantering av panter för Brf Kurvan sköts fr.o.m. 2017 av Nabo, som tar ut en avgift för detta.


Överlåtelseavgiften är 2,5% av gällande års prisbasbelopp (2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr, vilket medför att avgiften blir 1182,50 kr) vilket betalas av köparen av en lägenhet.


Pantsättningsavgiften är 1% av prisbasbeloppet (473 kr/pantsättning enligt 2020 års prisbasbelopp) och betalas av den som belånar sin lägenhet.


Nya medlemmar i Brf Kurvan måste beviljas inträde av styrelsen.


Medlemsansökan skall skickas per post, med frankerat svarskuvert till: 

BRF Kurvan

c/o Anna Inzerilli

Tiundagatan 52A

75230 Uppsala


Meddelanden om pantförskrivningar etc skall skickas till:

Nabo

Box 2058

750 02 Uppsala


Om man behöver ett uttdrag ur t.ex. lägenhetsregistret är det också Nabo man skall kontakta. Nabo nås på tel 010 - 288 00 27, eller via sin hemsida Nabo.se.


För övriga frågor om överlåtelser, panter och medlemsansökan så hänvisas till: annaI@brfkurvan.se

 

Andrahandsuthyrning får endast ske efter att man erhållit ett skriftligt tillstånd från styrelsen. Bostadsrättsinnehavaren måste skriftligen ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning hos styrelsen. I ansökan skall skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den skall pågå, samt till vem lägenheten skall upplåtas.


Det skall finnas skäl för att andrahandsuthyrningen skall kunna godkännas, t.ex. 

•Vid arv eller gåva kan förvärvaren få tillstånd i ett år.

•Provsamboende under begränsad tid.

•Studier och arbete på annan ort under begränsad tid.

•Uthyrning fram till pensionering, under en övergångstid/begränsad uthyrningstid.

 

Föreningen har befogad anledning att neka tillstånd till andrahandsuthyrning, t.ex.

•Brf kan ha invändning mot hyresgästens personliga kvalifikationer.

•Tidsfaktorn skall vägas in.

•Personliga egenskaper hos hyresgäst, tidsfaktorn och hänsynen till föreningen kan därför vara sådant som väger tyngre än bostadsrättshavarens beaktansvärda skäl.

 

Uthyrning av sin lägenhet via Airbnb el.dyl är inte tillåtet i Brf Kurvan, då det är att betrakta som kommersiell hotellverksamhet (Se föreningens stadgar § 51 Förverkande/Förverkandegrunder).


Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning på 10% av gällande års prisbasbelopp så f.n. blir avgiften 4 730 kr/år, eller 394 kr/mån om man endast hyr ut sin lägenhet några månader.Vi rekomenderar alla medlemmar att betala sin månadsavgift via autogiro. Detta kan man enklast anmäla direkt via sin internetbank eller genom att skicka in blanketten som finns på länken här nedan:

Autogiro